Cách tính giá bồi thường công trình gắn liền với đất khi bị thu hồi

thu hoidat

Theo Điều 9 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất: “Giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại là Tgt = G – (G/T) x T1, nếu T = T1 thì Tgt = 0”. Như vậy, nếu Tgt = 0 thì khoản tiền tính bằng tỷ lệ phần trăm theo giá trị hiện có của nhà, công trình cũng bằng 0. Xin hỏi, khi đó thì có được bồi thường hỗ trợ khi thu hồi đất không?

thu hoidat

Lê Đình Lực (Hà Nội)

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đã quy định:

“Việc bồi thường đối với nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất quy định tại Khoản 2 Điều 89 của Luật Đất đai được thực hiện theo quy định sau đây:

Mức bồi thường nhà, công trình bằng tổng giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại và khoản tiền tính bằng tỷ lệ phần trăm theo giá trị hiện có của nhà, công trình đó”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp giá trị hiện có của nhà, công trình xây dựng bị thiệt hại được xác định theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP mà bằng không (0), thời gian sử dụng bằng (=) thời gian khấu hao thì nhà, công trình xây dựng đó đã hết thời gian khấu hao, không còn giá trị sử dụng theo tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương do Bộ quản lý chuyên ngành ban hành nên khi Nhà nước thu hồi đất thì nhà, công trình xây dựng khác này không được bồi thường.

Xem thêm: Tham khảo dự án căn hộ chung cư Bcons Polaris phường An Bình, Dĩ An, Bình Dương của tập đoàn Bcons.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *