Nghiên cứu đánh thuế nhà ở thứ hai, đất bỏ trống

avatar1692245191898 1692245192065713136956 0 3 337 542 crop 1692245230173642961771

Mới đây, Bộ Tài chính đã nhận được kiến nghị của cử tri TP Hồ Chí Minh qua Ban Dân nguyện. Theo đó, để tạo công bằng cho người dân và xử lý triệt để việc lợi dụng chính sách để trục lợi, đầu cơ đất đai trong nhiều năm qua, cử tri đề nghị đánh thuế đối với các tập thể, cá nhân có quyền sử dụng từ bất động sản thứ hai và đánh thuế cao đối với những bất động sản bỏ trống, không thu được giá trị từ đất để tránh lãng phí, đầu cơ tăng giá đất làm mất công bằng xã hội.

</p> <p>Cử tri TP Hồ Chí Minh cho rằng, nếu quy định việc đánh thuế đối với bất động sản thứ hai, phải căn cứ vào diện tích, trị giá cụ thể của bất động sản, nguồn gốc hình thành, thậm chí là nguồn tiền tạo bất động sản đó,… thì mới có cơ sở để tính thuế, không quy định chung chung như Luật Đất đai (sửa đổi) gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và Nhà nước, ảnh hưởng đến tính nghiêm minh của pháp luật.</p> <p>Phản hồi ý kiến cử tri, Bộ Tài chính cho biết, hiện nay, hệ thống chính sách thuế, phí, lệ phí đối với bất động sản về cơ bản đã bao quát khá đầy đủ các khoản thu liên quan đến bất động sản phát sinh trong cả ba giai đoạn: Xác lập quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản; Sử dụng, khai thác bất động sản; Chuyển nhượng bất động sản.</p> <p>Theo Bộ này, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hiện hành đã có quy định thu thuế lũy tiến đối với trường hợp có quyền sử dụng nhiều thửa đất (cộng dồn diện tích để tính thuế theo biểu lũy tiến là 0,03% đối với diện tích trong hạn mức; 0,07% đối với diện tích vượt không quá 3 lần hạn mức; 0,15% đối với diện tích vượt quá 3 lần hạn mức); áp dụng mức thuế suất 0,15% đối với đất sử dụng không đúng mục đích, đất chưa sử dụng theo đúng quy định.</p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" type="Photo" style=""> <div><img decoding="async" id="img_611845938227314688" w="800" h="534" alt="Nghiên cứu đánh thuế nhà ở thứ hai, đất bỏ trống - Ảnh 1." title="Nghiên cứu đánh thuế nhà ở thứ hai, đất bỏ trống - Ảnh 1." rel="lightbox" photoid="611845938227314688" type="photo" style="max-width:100%;" src="https://bcons.city/wp-content/uploads/2023/08/thi-truong-bat-dong-san-16911392908601011426374-1692245191983-16922451921741159546692.jpg" width="" height="" class=""/></div> <div class="PhotoCMS_Caption PhotoCMS_Author"> <p data-placeholder="Nhập tác giả" class="">Luật Thuế bất động sản dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024) và thông qua tại Kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2025) (Ảnh minh hoạ)</p> </div> </div> <p>Bộ Tài chính cho biết trong báo cáo Chính phủ gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội liên quan đến triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV có báo cáo về kết quả nghiên cứu, rà soát Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất xây dựng dự án Luật Thuế bất động sản. Dự kiến đề nghị bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024) và thông qua tại Kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2025).</p> <p>Tại đây, Bộ Tài chính hiện đang nghiên cứu xây dựng dự án Luật Thuế bất động sản, trong đó có nghiên cứu về thuế đối với nhà ở thứ hai, thuế đối với nhà, đất bỏ trống, đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của Việt Nam, phù hợp với thông lệ quốc tế, đảm bảo tính thống nhất của hệ thống chính sách thuế liên quan đến bất động sản và đặt trong tổng thể Chiến lược cải cách hệ thống chính sách thuế đến năm 2030.</p> </p></div> <p><em>Tham khảo dự án căn hộ chung cư <a href="https://bcons.city/bcons-polaris"><strong>Bcons Polaris</strong></a> phường An Bình, Dĩ An, Bình Dương của tập đoàn Bcons.</em></p> <div class="blog-share text-center"><div class="is-divider medium"></div><div class="social-icons share-icons share-row relative" ><a href="whatsapp://send?text=Nghi%C3%AAn%20c%E1%BB%A9u%20%C4%91%C3%A1nh%20thu%E1%BA%BF%20nh%C3%A0%20%E1%BB%9F%20th%E1%BB%A9%20hai%2C%20%C4%91%E1%BA%A5t%20b%E1%BB%8F%20tr%E1%BB%91ng - https://bcons.city/nghien-cuu-danh-thue-nha-o-thu-hai-dat-bo-trong.html" data-action="share/whatsapp/share" class="icon button circle is-outline tooltip whatsapp show-for-medium" title="Share on WhatsApp" aria-label="Share on WhatsApp" ><i class="icon-whatsapp" ></i></a><a href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://bcons.city/nghien-cuu-danh-thue-nha-o-thu-hai-dat-bo-trong.html" data-label="Facebook" onclick="window.open(this.href,this.title,'width=500,height=500,top=300px,left=300px'); return false;" rel="noopener noreferrer nofollow" target="_blank" class="icon button circle is-outline tooltip facebook" title="Share on Facebook" aria-label="Share on Facebook" ><i class="icon-facebook" ></i></a><a href="https://twitter.com/share?url=https://bcons.city/nghien-cuu-danh-thue-nha-o-thu-hai-dat-bo-trong.html" onclick="window.open(this.href,this.title,'width=500,height=500,top=300px,left=300px'); return false;" rel="noopener noreferrer nofollow" target="_blank" class="icon button circle is-outline tooltip twitter" title="Share on Twitter" aria-label="Share on Twitter" ><i class="icon-twitter" ></i></a><a href="mailto:?subject=Nghi%C3%AAn%20c%E1%BB%A9u%20%C4%91%C3%A1nh%20thu%E1%BA%BF%20nh%C3%A0%20%E1%BB%9F%20th%E1%BB%A9%20hai%2C%20%C4%91%E1%BA%A5t%20b%E1%BB%8F%20tr%E1%BB%91ng&body=Check%20this%20out%3A%20https%3A%2F%2Fbcons.city%2Fnghien-cuu-danh-thue-nha-o-thu-hai-dat-bo-trong.html" rel="nofollow" class="icon button circle is-outline tooltip email" title="Email to a Friend" aria-label="Email to a Friend" ><i class="icon-envelop" ></i></a><a href="https://pinterest.com/pin/create/button?url=https://bcons.city/nghien-cuu-danh-thue-nha-o-thu-hai-dat-bo-trong.html&media=https://bcons.city/wp-content/uploads/2023/08/avatar1692245191898-1692245192065713136956-0-3-337-542-crop-1692245230173642961771.jpg&description=Nghi%C3%AAn%20c%E1%BB%A9u%20%C4%91%C3%A1nh%20thu%E1%BA%BF%20nh%C3%A0%20%E1%BB%9F%20th%E1%BB%A9%20hai%2C%20%C4%91%E1%BA%A5t%20b%E1%BB%8F%20tr%E1%BB%91ng" onclick="window.open(this.href,this.title,'width=500,height=500,top=300px,left=300px'); return false;" rel="noopener noreferrer nofollow" target="_blank" class="icon button circle is-outline tooltip pinterest" title="Pin on Pinterest" aria-label="Pin on Pinterest" ><i class="icon-pinterest" ></i></a><a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://bcons.city/nghien-cuu-danh-thue-nha-o-thu-hai-dat-bo-trong.html&title=Nghi%C3%AAn%20c%E1%BB%A9u%20%C4%91%C3%A1nh%20thu%E1%BA%BF%20nh%C3%A0%20%E1%BB%9F%20th%E1%BB%A9%20hai%2C%20%C4%91%E1%BA%A5t%20b%E1%BB%8F%20tr%E1%BB%91ng" onclick="window.open(this.href,this.title,'width=500,height=500,top=300px,left=300px'); return false;" rel="noopener noreferrer nofollow" target="_blank" class="icon button circle is-outline tooltip linkedin" title="Share on LinkedIn" aria-label="Share on LinkedIn" ><i class="icon-linkedin" ></i></a></div></div></div> <footer class="entry-meta text-center"> This entry was posted in <a href="https://bcons.city/tin-tuc" rel="category tag">Tin Tức</a>, <a href="https://bcons.city/tin-tuc/tin-tuc-thi-truong" rel="category tag">Tin Tức Thị Trường</a> and tagged <a href="https://bcons.city/tag/bo" rel="tag">bổ</a>, <a href="https://bcons.city/tag/cuu" rel="tag">cựu</a>, <a href="https://bcons.city/tag/danh" rel="tag">DANH</a>, <a href="https://bcons.city/tag/dat" rel="tag">Đất</a>, <a href="https://bcons.city/tag/hai" rel="tag">Hai</a>, <a href="https://bcons.city/tag/nghien" rel="tag">nghiên</a>, <a href="https://bcons.city/tag/nha" rel="tag">Nhà</a>, <a href="https://bcons.city/tag/o" rel="tag">ở</a>, <a href="https://bcons.city/tag/thu" rel="tag">Thủ</a>, <a href="https://bcons.city/tag/thue" rel="tag">thuê</a>, <a href="https://bcons.city/tag/trong" rel="tag">Trọng</a>. </footer> <div class="entry-author author-box"> <div class="flex-row align-top"> <div class="flex-col mr circle"> <div class="blog-author-image"> <img alt="Avatar of Bcons" src="https://secure.gravatar.com/avatar/d1eda726b6837896748edd5c60b8902b?s=90&d=mm&r=g" srcset="https://secure.gravatar.com/avatar/d1eda726b6837896748edd5c60b8902b?s=180&d=mm&r=g 2x" class="avatar avatar-90 photo" height="90" width="90" decoding="async"> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <h5 class="author-name uppercase pt-half"> Bcons </h5> <p class="author-desc small">Tập đoàn <a href="https://bcons.city/"><strong>Bcons</strong></a> với các dự án <a href="https://bcons.city/bcons-suoi-tien"><strong>Bcons Suối Tiên</strong></a>, <strong><a href="https://bcons.city/bcons-mien-dong">Bcons Miền Đông</a>, <a href="https://bcons.city/bcons-garden">Bcons Garden</a>,</strong> <strong><a href="https://bcons.city/bcons-green-view">Bcons GreenView</a>, <a href="https://bcons.city/bcons-bee">Bcons Bee</a>, <strong><a href="https://bcons.city/bcons-plaza">Bcons Plaza</a></strong></strong>, <strong><a href="https://bcons.city/bcons-sala">Bcons Sala</a></strong>, <a href="https://bcons.city/bcons-city-green-topaz.html"><strong>Bcons Green Topaz</strong></a>, <strong><a href="https://bcons.city/bcons-polygon">Bcons Polygon</a></strong>, <strong><a href="https://bcons.city/bcons-polaris">Bcons Polaris</a></strong>, <strong><a href="https://bcons.city/bcons-city">Bcons city</a></strong> <a href="https://bconsmimosa.vn">Bcons Mimosa</a></strong></p> </div> </div> </div> <nav role="navigation" id="nav-below" class="navigation-post"> <div class="flex-row next-prev-nav bt bb"> <div class="flex-col flex-grow nav-prev text-left"> <div class="nav-previous"><a href="https://bcons.city/duong-se-mo-theo-quy-hoach-o-xa-trac-van-thi-xa-duy-tien-tinh-ha-nam-phan-7.html" rel="prev"><span class="hide-for-small"><i class="icon-angle-left" ></i></span> Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Trác Vân, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam (phần 7)</a></div> </div> <div class="flex-col flex-grow nav-next text-right"> <div class="nav-next"><a href="https://bcons.city/trinh-tu-thu-tuc-chuyen-dat-vuon-sang-dat-o-theo-quy-dinh-moi-nhat.html" rel="next">Trình tự, thủ tục chuyển đất vườn sang đất ở theo quy định mới nhất <span class="hide-for-small"><i class="icon-angle-right" ></i></span></a></div> </div> </div> </nav> </div> </article> <div id="comments" class="comments-area"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">Trả lời <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/nghien-cuu-danh-thue-nha-o-thu-hai-dat-bo-trong.html#respond" style="display:none;">Hủy</a></small></h3><form action="https://bcons.city/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate><p class="comment-notes"><span id="email-notes">Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.</span> <span class="required-field-message">Các trường bắt buộc được đánh dấu <span class="required">*</span></span></p><p class="comment-form-comment"><label for="comment">Bình luận <span class="required">*</span></label> <textarea id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" maxlength="65525" required></textarea></p><p class="comment-form-author"><label for="author">Tên <span class="required">*</span></label> <input id="author" name="author" type="text" value="" size="30" maxlength="245" autocomplete="name" required /></p> <p class="comment-form-email"><label for="email">Email <span class="required">*</span></label> <input id="email" name="email" type="email" value="" size="30" maxlength="100" aria-describedby="email-notes" autocomplete="email" required /></p> <p class="comment-form-url"><label for="url">Trang web</label> <input id="url" name="url" type="url" value="" size="30" maxlength="200" autocomplete="url" /></p> <p class="comment-form-cookies-consent"><input id="wp-comment-cookies-consent" name="wp-comment-cookies-consent" type="checkbox" value="yes" /> <label for="wp-comment-cookies-consent">Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.</label></p> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Gửi bình luận" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='22956' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p></form> </div><!-- #respond --> </div> </div> <div class="post-sidebar large-3 col"> <div id="secondary" class="widget-area " role="complementary"> <aside id="text-13" class="widget widget_text"><span class="widget-title "><span>Liên Hệ</span></span><div class="is-divider small"></div> <div class="textwidget"><p><a href="https://bcons.city/bcons-polaris"><strong>Dự án Chung cư Bcons Polaris cọc chỉ 30tr</strong></a></p> <p><a href="https://bcons.city/bcons-polaris" rel="https://bcons.city/bcons-polaris"><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-6671 size-full" src="https://bcons.city/wp-content/uploads/2023/07/bcons-polaris-quang-cao.jpg" alt="" width="480" height="320" /></a></p> <div id="tm-heading-64b6213dae750" class="tm-heading center tm-animation move-up animate"> <h3 class="heading"><a href="https://bcons.city/bcons-polaris">Căn hộ Chung cư giá rẻ</a></h3> </div> <div class="wpb_text_column wpb_content_element tm-animation move-up animate"> <div class="wpb_wrapper"> <h4><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-22206" src=" https://bcons.city/wp-content/uploads/2023/08/hot-icon-1-1.gif" alt="" width="55" height="39" />Chỉ từ 1,6 tỷ đồng, ngân hàng hỗ trợ tối đa, sổ hồng riêng sỡ hữu vĩnh viễn<img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-22206" src=" https://bcons.city/wp-content/uploads/2023/08/hot-icon-1-1.gif" alt="" width="55" height="39" /></h4> <h4><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-22206" src=" https://bcons.city/wp-content/uploads/2023/08/hot-icon-1-1.gif" alt="" width="55" height="39" />Đặt giữ chỗ 30 triệu để đầu tư<img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-22206" src=" https://bcons.city/wp-content/uploads/2023/08/hot-icon-1-1.gif" alt="" width="55" height="39" /></h4> <h4><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-22206" src=" https://bcons.city/wp-content/uploads/2023/08/hot-icon-1-1.gif" alt="" width="55" height="39" />Cách TP. Hồ Chí Minh chỉ 10<img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone wp-image-22206" src=" https://bcons.city/wp-content/uploads/2023/08/hot-icon-1-1.gif" alt="" width="55" height="39" /></h4> <p><strong>Liên hệ: <a href="tel:0899525268">0899 525 268</a></strong></p> </div> </div> <p><strong>CÔNG TY BCONS</strong></p> <table> <tbody> <tr> <td><strong>Thông tin công ty:</strong></td> <td>Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0312173537 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 06/03/2013</td> </tr> <tr> <td><strong>Địa chỉ:</strong></td> <td><span class="phai_footer">176/1 – 176/3, Đường Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh</span></td> </tr> <tr> <td><strong>Điện thoại:</strong></td> <td><a href="tel:0899525268"><strong>0899 525 268</strong></a></td> </tr> <tr> <td><strong>Email:  </strong></td> <td><span class="phai_footer vang">bcons@bcons.city</span></td> </tr> <tr> <td><strong>Chính sách:<br /> </strong></td> <td><span class="phai_footer vang"><em><a href="https://bcons.city/chinh-sach-bao-mat">Chính sách bảo mật</a></em>,</span> <em><a href="https://bcons.city/lien-he"><span class="phai_footer vang">Liên hệ hỏi đáp</span></a></em></td> </tr> </tbody> </table> </div> </aside><aside id="text-14" class="widget widget_text"><span class="widget-title "><span>Dự Án Bcons</span></span><div class="is-divider small"></div> <div class="textwidget"><p><a href="https://bcons.city/bcons-suoi-tien"><strong>Bcons Suối Tiên</strong></a><br /> <strong><a href="https://bcons.city/bcons-mien-dong">Bcons Miền Đông</a></strong><br /> <strong><a href="https://bcons.city/bcons-garden">Bcons Garden</a></strong><br /> <strong><a href="https://bcons.city/bcons-green-view">Bcons GreenView</a></strong><br /> <strong><a href="https://bcons.city/bcons-bee">Bcons Bee</a></strong><br /> <strong><a href="https://bcons.city/bcons-plaza">Bcons Plaza</a></strong><br /> <strong><a href="https://bcons.city/bcons-sala">Bcons Sala</a></strong><br /> <a href="https://bcons.city/bcons-city-green-topaz.html"><strong>Bcons Green Topaz</strong></a><br /> <strong><a href="https://bcons.city/bcons-polygon">Bcons Polygon</a></strong><br /> <strong><a href="https://bcons.city/bcons-polaris">Bcons Polaris</a></strong><br /> <strong><a href="https://bcons.city/bcons-city">Bcons City</a></strong><br /> <strong><a href="https://bconsmimosa.vn">Bcons Mimosa</a></strong></p> </div> </aside> <aside id="flatsome_recent_posts-17" class="widget flatsome_recent_posts"> <span class="widget-title "><span>Tin Tức Mới</span></span><div class="is-divider small"></div> <ul> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-small badge-outline"> <div class="badge-inner bg-fill" > <span class="post-date-day">23</span><br> <span class="post-date-month is-xsmall">Th3</span> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://bcons.city/bcons-city-thap-green-topaz-tao-con-sot-khu-vuc-ven-thanh-voi-toc-do-hap-thu-can-ho-khung.html" title="BCONS CITY – THÁP GREEN TOPAZ TẠO “CƠN SỐT” KHU VỰC VEN THÀNH VỚI TỐC ĐỘ HẤP THU CĂN HỘ KHỦNG">BCONS CITY – THÁP GREEN TOPAZ TẠO “CƠN SỐT” KHU VỰC VEN THÀNH VỚI TỐC ĐỘ HẤP THU CĂN HỘ KHỦNG</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://bcons.city/bcons-city-thap-green-topaz-tao-con-sot-khu-vuc-ven-thanh-voi-toc-do-hap-thu-can-ho-khung.html#respond"></a></span> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-small badge-outline"> <div class="badge-inner bg-fill" > <span class="post-date-day">22</span><br> <span class="post-date-month is-xsmall">Th3</span> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://bcons.city/bcons-polygon-du-an-so-huu-vi-tri-da-giac-kinh-te-dang-hoan-thien-chuan-bi-ban-giao-nha.html" title="BCONS POLYGON – DỰ ÁN SỞ HỮU VỊ TRÍ ĐA GIÁC KINH TẾ ĐANG HOÀN THIỆN CHUẨN BỊ BÀN GIAO NHÀ">BCONS POLYGON – DỰ ÁN SỞ HỮU VỊ TRÍ ĐA GIÁC KINH TẾ ĐANG HOÀN THIỆN CHUẨN BỊ BÀN GIAO NHÀ</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://bcons.city/bcons-polygon-du-an-so-huu-vi-tri-da-giac-kinh-te-dang-hoan-thien-chuan-bi-ban-giao-nha.html#respond"></a></span> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-small badge-outline"> <div class="badge-inner bg-fill" > <span class="post-date-day">21</span><br> <span class="post-date-month is-xsmall">Th3</span> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://bcons.city/thiep-moi-khai-truong-nha-mau-bcons-city-thap-bcons-city.html" title="THIỆP MỜI KHAI TRƯƠNG NHÀ MẪU BCONS CITY – THÁP BCONS CITY! ">THIỆP MỜI KHAI TRƯƠNG NHÀ MẪU BCONS CITY – THÁP BCONS CITY! </a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://bcons.city/thiep-moi-khai-truong-nha-mau-bcons-city-thap-bcons-city.html#respond"></a></span> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-small badge-outline"> <div class="badge-inner bg-fill" > <span class="post-date-day">21</span><br> <span class="post-date-month is-xsmall">Th3</span> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://bcons.city/co-643-ha-mang-xanh-lang-dai-hoc-tro-thanh-noi-dang-song.html" title="CÓ 643 HA MẢNG XANH, LÀNG ĐẠI HỌC TRỞ THÀNH NƠI ĐÁNG SỐNG">CÓ 643 HA MẢNG XANH, LÀNG ĐẠI HỌC TRỞ THÀNH NƠI ĐÁNG SỐNG</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://bcons.city/co-643-ha-mang-xanh-lang-dai-hoc-tro-thanh-noi-dang-song.html#respond"></a></span> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-small badge-outline"> <div class="badge-inner bg-fill" > <span class="post-date-day">19</span><br> <span class="post-date-month is-xsmall">Th3</span> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://bcons.city/tai-sao-du-an-bcons-la-su-lua-chon-ly-tuong-cho-nha-dau-tu.html" title="TẠI SAO DỰ ÁN BCONS LÀ SỰ LỰA CHỌN LÝ TƯỞNG CHO NHÀ ĐẦU TƯ?">TẠI SAO DỰ ÁN BCONS LÀ SỰ LỰA CHỌN LÝ TƯỞNG CHO NHÀ ĐẦU TƯ?</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://bcons.city/tai-sao-du-an-bcons-la-su-lua-chon-ly-tuong-cho-nha-dau-tu.html#respond"></a></span> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-small badge-outline"> <div class="badge-inner bg-fill" > <span class="post-date-day">18</span><br> <span class="post-date-month is-xsmall">Th3</span> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://bcons.city/du-an-bcons-polaris-lua-chon-song-hoan-hao-cho-cu-dan-tre.html" title="DỰ ÁN BCONS POLARIS: LỰA CHỌN SỐNG HOÀN HẢO CHO CƯ DÂN TRẺ">DỰ ÁN BCONS POLARIS: LỰA CHỌN SỐNG HOÀN HẢO CHO CƯ DÂN TRẺ</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://bcons.city/du-an-bcons-polaris-lua-chon-song-hoan-hao-cho-cu-dan-tre.html#respond"></a></span> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-small badge-outline"> <div class="badge-inner bg-fill" > <span class="post-date-day">18</span><br> <span class="post-date-month is-xsmall">Th3</span> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://bcons.city/khu-vuc-nao-dang-co-nguon-cung-can-ho-gia-2-ty-dong.html" title="KHU VỰC NÀO ĐANG CÓ NGUỒN CUNG CĂN HỘ GIÁ 2 TỶ ĐỒNG?">KHU VỰC NÀO ĐANG CÓ NGUỒN CUNG CĂN HỘ GIÁ 2 TỶ ĐỒNG?</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://bcons.city/khu-vuc-nao-dang-co-nguon-cung-can-ho-gia-2-ty-dong.html#respond"></a></span> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-small badge-outline"> <div class="badge-inner bg-fill" > <span class="post-date-day">16</span><br> <span class="post-date-month is-xsmall">Th3</span> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://bcons.city/danh-gia-nhan-vien-hang-thang-nang-cao-hieu-qua-va-phat-trien-doi-ngu.html" title="ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN HÀNG THÁNG: NÂNG CAO HIỆU QUẢ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ">ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN HÀNG THÁNG: NÂNG CAO HIỆU QUẢ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://bcons.city/danh-gia-nhan-vien-hang-thang-nang-cao-hieu-qua-va-phat-trien-doi-ngu.html#respond"></a></span> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-small badge-outline"> <div class="badge-inner bg-fill" > <span class="post-date-day">15</span><br> <span class="post-date-month is-xsmall">Th3</span> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://bcons.city/tap-doan-bcons-tiep-tuc-ghi-dau-an-tai-le-vinh-danh-thuong-hieu-bat-dong-san-2023-2024-voi-cac-giai-thuong-uy-tin.html" title="TẬP ĐOÀN BCONS TIẾP TỤC GHI DẤU ẤN TẠI LỄ VINH DANH THƯƠNG HIỆU BẤT ĐỘNG SẢN 2023 – 2024 VỚI CÁC GIẢI THƯỞNG UY TÍN">TẬP ĐOÀN BCONS TIẾP TỤC GHI DẤU ẤN TẠI LỄ VINH DANH THƯƠNG HIỆU BẤT ĐỘNG SẢN 2023 – 2024 VỚI CÁC GIẢI THƯỞNG UY TÍN</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://bcons.city/tap-doan-bcons-tiep-tuc-ghi-dau-an-tai-le-vinh-danh-thuong-hieu-bat-dong-san-2023-2024-voi-cac-giai-thuong-uy-tin.html#respond"></a></span> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-small badge-outline"> <div class="badge-inner bg-fill" > <span class="post-date-day">15</span><br> <span class="post-date-month is-xsmall">Th3</span> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://bcons.city/tan-huong-moi-truong-song-xanh-va-an-lanh-tai-cac-du-an-bcons.html" title="TẬN HƯỞNG MÔI TRƯỜNG SỐNG XANH VÀ AN LÀNH TẠI CÁC DỰ ÁN BCONS">TẬN HƯỞNG MÔI TRƯỜNG SỐNG XANH VÀ AN LÀNH TẠI CÁC DỰ ÁN BCONS</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://bcons.city/tan-huong-moi-truong-song-xanh-va-an-lanh-tai-cac-du-an-bcons.html#respond"></a></span> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-small badge-outline"> <div class="badge-inner bg-fill" > <span class="post-date-day">14</span><br> <span class="post-date-month is-xsmall">Th3</span> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://bcons.city/van-hoa-doc-sach-kien-thuc-la-chia-se.html" title="VĂN HÓA ĐỌC SÁCH – KIẾN THỨC LÀ CHIA SẺ">VĂN HÓA ĐỌC SÁCH – KIẾN THỨC LÀ CHIA SẺ</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://bcons.city/van-hoa-doc-sach-kien-thuc-la-chia-se.html#respond"></a></span> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-small badge-outline"> <div class="badge-inner bg-fill" > <span class="post-date-day">13</span><br> <span class="post-date-month is-xsmall">Th3</span> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://bcons.city/thiep-moi-tham-quan-nha-mau-bcons-polaris-trai-nghiem-khong-gian-song-hoan-hao.html" title="THIỆP MỜI THAM QUAN NHÀ MẪU BCONS POLARIS – TRẢI NGHIỆM KHÔNG GIAN SỐNG HOÀN HẢO!">THIỆP MỜI THAM QUAN NHÀ MẪU BCONS POLARIS – TRẢI NGHIỆM KHÔNG GIAN SỐNG HOÀN HẢO!</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://bcons.city/thiep-moi-tham-quan-nha-mau-bcons-polaris-trai-nghiem-khong-gian-song-hoan-hao.html#respond"></a></span> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-small badge-outline"> <div class="badge-inner bg-fill" > <span class="post-date-day">12</span><br> <span class="post-date-month is-xsmall">Th3</span> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://bcons.city/nang-tam-phong-cach-song-voi-thiet-ke-tinh-te-hien-dai-cung-can-ho-bcons.html" title="NÂNG TẦM PHONG CÁCH SỐNG VỚI THIẾT KẾ TINH TẾ, HIỆN ĐẠI CÙNG CĂN HỘ BCONS">NÂNG TẦM PHONG CÁCH SỐNG VỚI THIẾT KẾ TINH TẾ, HIỆN ĐẠI CÙNG CĂN HỘ BCONS</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://bcons.city/nang-tam-phong-cach-song-voi-thiet-ke-tinh-te-hien-dai-cung-can-ho-bcons.html#respond"></a></span> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-small badge-outline"> <div class="badge-inner bg-fill" > <span class="post-date-day">11</span><br> <span class="post-date-month is-xsmall">Th3</span> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://bcons.city/cap-nhat-tien-do-thi-cong-du-an-bcons-city-thap-green-topaz-ngay-11-03-2024.html" title="CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN BCONS CITY – THÁP GREEN TOPAZ NGÀY 11/03/2024">CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN BCONS CITY – THÁP GREEN TOPAZ NGÀY 11/03/2024</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://bcons.city/cap-nhat-tien-do-thi-cong-du-an-bcons-city-thap-green-topaz-ngay-11-03-2024.html#respond"></a></span> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-small badge-outline"> <div class="badge-inner bg-fill" > <span class="post-date-day">11</span><br> <span class="post-date-month is-xsmall">Th3</span> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://bcons.city/cap-nhat-tien-do-thi-cong-du-an-bcons-polygon-ngay-11-03-2024.html" title="CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN BCONS POLYGON NGÀY 11/03/2024">CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN BCONS POLYGON NGÀY 11/03/2024</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://bcons.city/cap-nhat-tien-do-thi-cong-du-an-bcons-polygon-ngay-11-03-2024.html#respond"></a></span> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-small badge-outline"> <div class="badge-inner bg-fill" > <span class="post-date-day">09</span><br> <span class="post-date-month is-xsmall">Th3</span> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://bcons.city/tap-doan-bcons-dong-hanh-cung-quy-phat-trien-dai-hoc-quoc-gia-tp-hcm-trao-hoc-bong-cho-sinh-vien-dac-biet-kho-khan.html" title="TẬP ĐOÀN BCONS ĐỒNG HÀNH CÙNG QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRAO HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN">TẬP ĐOÀN BCONS ĐỒNG HÀNH CÙNG QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRAO HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://bcons.city/tap-doan-bcons-dong-hanh-cung-quy-phat-trien-dai-hoc-quoc-gia-tp-hcm-trao-hoc-bong-cho-sinh-vien-dac-biet-kho-khan.html#respond"></a></span> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-small badge-outline"> <div class="badge-inner bg-fill" > <span class="post-date-day">08</span><br> <span class="post-date-month is-xsmall">Th3</span> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://bcons.city/ton-vinh-ve-dep-va-gia-tri-cua-phai-dep-bcons-trong-ngay-quoc-te-phu-nu-8-3.html" title="TÔN VINH VẺ ĐẸP VÀ GIÁ TRỊ CỦA PHÁI ĐẸP BCONS TRONG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3">TÔN VINH VẺ ĐẸP VÀ GIÁ TRỊ CỦA PHÁI ĐẸP BCONS TRONG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://bcons.city/ton-vinh-ve-dep-va-gia-tri-cua-phai-dep-bcons-trong-ngay-quoc-te-phu-nu-8-3.html#respond"></a></span> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-small badge-outline"> <div class="badge-inner bg-fill" > <span class="post-date-day">08</span><br> <span class="post-date-month is-xsmall">Th3</span> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://bcons.city/chuc-mung-ngay-quoc-te-phu%cc%a3-nu%cc%83-8-3.html" title="CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3">CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://bcons.city/chuc-mung-ngay-quoc-te-phu%cc%a3-nu%cc%83-8-3.html#respond"></a></span> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-small badge-outline"> <div class="badge-inner bg-fill" > <span class="post-date-day">07</span><br> <span class="post-date-month is-xsmall">Th3</span> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://bcons.city/tap-doan-bcons-tiep-luc-cho-giac-mo-an-cu-cua-nguoi-tre-voi-phuong-thuc-thanh-toan-linh-hoat.html" title="TẬP ĐOÀN BCONS TIẾP LỰC CHO GIẤC MƠ AN CƯ CỦA NGƯỜI TRẺ VỚI PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN LINH HOẠT">TẬP ĐOÀN BCONS TIẾP LỰC CHO GIẤC MƠ AN CƯ CỦA NGƯỜI TRẺ VỚI PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN LINH HOẠT</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://bcons.city/tap-doan-bcons-tiep-luc-cho-giac-mo-an-cu-cua-nguoi-tre-voi-phuong-thuc-thanh-toan-linh-hoat.html#respond"></a></span> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-small badge-outline"> <div class="badge-inner bg-fill" > <span class="post-date-day">06</span><br> <span class="post-date-month is-xsmall">Th3</span> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://bcons.city/chuc-mung-sinh-nhat-lan-thu-11-tap-doan-bcons.html" title="CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 11 TẬP ĐOÀN BCONS">CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 11 TẬP ĐOÀN BCONS</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://bcons.city/chuc-mung-sinh-nhat-lan-thu-11-tap-doan-bcons.html#respond"></a></span> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-small badge-outline"> <div class="badge-inner bg-fill" > <span class="post-date-day">05</span><br> <span class="post-date-month is-xsmall">Th3</span> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://bcons.city/tap-doan-bcons-to-chuc-hop-giao-ban-thang-3.html" title="TẬP ĐOÀN BCONS TỔ CHỨC HỌP GIAO BAN THÁNG 3">TẬP ĐOÀN BCONS TỔ CHỨC HỌP GIAO BAN THÁNG 3</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://bcons.city/tap-doan-bcons-to-chuc-hop-giao-ban-thang-3.html#respond"></a></span> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-small badge-outline"> <div class="badge-inner bg-fill" > <span class="post-date-day">05</span><br> <span class="post-date-month is-xsmall">Th3</span> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://bcons.city/kham-pha-bcons-polaris-can-ho-ly-tuong-cho-cuoc-song-hien-dai.html" title="KHÁM PHÁ BCONS POLARIS – CĂN HỘ LÝ TƯỞNG CHO CUỘC SỐNG HIỆN ĐẠI">KHÁM PHÁ BCONS POLARIS – CĂN HỘ LÝ TƯỞNG CHO CUỘC SỐNG HIỆN ĐẠI</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://bcons.city/kham-pha-bcons-polaris-can-ho-ly-tuong-cho-cuoc-song-hien-dai.html#respond"></a></span> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-small badge-outline"> <div class="badge-inner bg-fill" > <span class="post-date-day">01</span><br> <span class="post-date-month is-xsmall">Th3</span> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://bcons.city/tap-doan-bcons-giai-bai-toan-can-ho-vua-tui-tien-cho-hang-ngan-gia-dinh-viet.html" title="TẬP ĐOÀN BCONS GIẢI BÀI TOÁN CĂN HỘ “VỪA TÚI TIỀN” CHO HÀNG NGÀN GIA ĐÌNH VIỆT">TẬP ĐOÀN BCONS GIẢI BÀI TOÁN CĂN HỘ “VỪA TÚI TIỀN” CHO HÀNG NGÀN GIA ĐÌNH VIỆT</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://bcons.city/tap-doan-bcons-giai-bai-toan-can-ho-vua-tui-tien-cho-hang-ngan-gia-dinh-viet.html#respond"></a></span> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-small badge-outline"> <div class="badge-inner bg-fill" > <span class="post-date-day">28</span><br> <span class="post-date-month is-xsmall">Th2</span> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://bcons.city/tu-hao-cong-dong-bcons-noi-an-cu-lac-nghiep-kien-tao-tuong-lai.html" title="TỰ HÀO CỘNG ĐỒNG BCONS – NƠI AN CƯ LẠC NGHIỆP, KIẾN TẠO TƯƠNG LAI">TỰ HÀO CỘNG ĐỒNG BCONS – NƠI AN CƯ LẠC NGHIỆP, KIẾN TẠO TƯƠNG LAI</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://bcons.city/tu-hao-cong-dong-bcons-noi-an-cu-lac-nghiep-kien-tao-tuong-lai.html#respond"></a></span> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-small badge-outline"> <div class="badge-inner bg-fill" > <span class="post-date-day">28</span><br> <span class="post-date-month is-xsmall">Th2</span> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://bcons.city/thiep-moi-su-kien-mini-event-bcons-polaris-noi-ngap-tran-li-xi-tai-loc.html" title="THIỆP MỜI SỰ KIỆN MINI EVENT BCONS POLARIS – NƠI NGẬP TRÀN LÌ XÌ TÀI LỘC">THIỆP MỜI SỰ KIỆN MINI EVENT BCONS POLARIS – NƠI NGẬP TRÀN LÌ XÌ TÀI LỘC</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://bcons.city/thiep-moi-su-kien-mini-event-bcons-polaris-noi-ngap-tran-li-xi-tai-loc.html#respond"></a></span> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-small badge-outline"> <div class="badge-inner bg-fill" > <span class="post-date-day">27</span><br> <span class="post-date-month is-xsmall">Th2</span> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://bcons.city/tap-doan-bcons-da-lam-gi-de-xay-dung-uy-tin-trong-long-khach-hang.html" title="TẬP ĐOÀN BCONS ĐÃ LÀM GÌ ĐỂ XÂY DỰNG UY TÍN TRONG LÒNG KHÁCH HÀNG?">TẬP ĐOÀN BCONS ĐÃ LÀM GÌ ĐỂ XÂY DỰNG UY TÍN TRONG LÒNG KHÁCH HÀNG?</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://bcons.city/tap-doan-bcons-da-lam-gi-de-xay-dung-uy-tin-trong-long-khach-hang.html#respond"></a></span> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-small badge-outline"> <div class="badge-inner bg-fill" > <span class="post-date-day">26</span><br> <span class="post-date-month is-xsmall">Th2</span> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://bcons.city/dong-phuc-tap-doan-bcons-bieu-tuong-cua-su-chuyen-nghiep-va-gan-ket-3.html" title="ĐỒNG PHỤC TẬP ĐOÀN BCONS – BIỂU TƯỢNG CỦA SỰ CHUYÊN NGHIỆP VÀ GẮN KẾT">ĐỒNG PHỤC TẬP ĐOÀN BCONS – BIỂU TƯỢNG CỦA SỰ CHUYÊN NGHIỆP VÀ GẮN KẾT</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://bcons.city/dong-phuc-tap-doan-bcons-bieu-tuong-cua-su-chuyen-nghiep-va-gan-ket-3.html#respond"></a></span> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-small badge-outline"> <div class="badge-inner bg-fill" > <span class="post-date-day">26</span><br> <span class="post-date-month is-xsmall">Th2</span> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://bcons.city/dong-phuc-tap-doan-bcons-bieu-tuong-cua-su-chuyen-nghiep-va-gan-ket-2.html" title="ĐỒNG PHỤC TẬP ĐOÀN BCONS – BIỂU TƯỢNG CỦA SỰ CHUYÊN NGHIỆP VÀ GẮN KẾT">ĐỒNG PHỤC TẬP ĐOÀN BCONS – BIỂU TƯỢNG CỦA SỰ CHUYÊN NGHIỆP VÀ GẮN KẾT</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://bcons.city/dong-phuc-tap-doan-bcons-bieu-tuong-cua-su-chuyen-nghiep-va-gan-ket-2.html#respond"></a></span> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-small badge-outline"> <div class="badge-inner bg-fill" > <span class="post-date-day">26</span><br> <span class="post-date-month is-xsmall">Th2</span> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://bcons.city/dong-phuc-tap-doan-bcons-bieu-tuong-cua-su-chuyen-nghiep-va-gan-ket.html" title="ĐỒNG PHỤC TẬP ĐOÀN BCONS – BIỂU TƯỢNG CỦA SỰ CHUYÊN NGHIỆP VÀ GẮN KẾT">ĐỒNG PHỤC TẬP ĐOÀN BCONS – BIỂU TƯỢNG CỦA SỰ CHUYÊN NGHIỆP VÀ GẮN KẾT</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://bcons.city/dong-phuc-tap-doan-bcons-bieu-tuong-cua-su-chuyen-nghiep-va-gan-ket.html#respond"></a></span> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-small badge-outline"> <div class="badge-inner bg-fill" > <span class="post-date-day">26</span><br> <span class="post-date-month is-xsmall">Th2</span> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://bcons.city/thong-bao-cung-cap-ho-so-thuc-hien-thu-tuc-lap-dong-ho-dien-du-an-bcons-polygon.html" title="THÔNG BÁO CUNG CẤP HỒ SƠ THỰC HIỆN THỦ TỤC LẮP ĐỒNG HỒ ĐIỆN DỰ ÁN BCONS POLYGON">THÔNG BÁO CUNG CẤP HỒ SƠ THỰC HIỆN THỦ TỤC LẮP ĐỒNG HỒ ĐIỆN DỰ ÁN BCONS POLYGON</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://bcons.city/thong-bao-cung-cap-ho-so-thuc-hien-thu-tuc-lap-dong-ho-dien-du-an-bcons-polygon.html#respond"></a></span> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-small badge-outline"> <div class="badge-inner bg-fill" > <span class="post-date-day">24</span><br> <span class="post-date-month is-xsmall">Th2</span> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://bcons.city/cap-nhat-tien-do-thi-cong-du-an-bcons-city-thap-green-topaz-ngay-25-02-2024.html" title="CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN BCONS CITY – THÁP GREEN TOPAZ NGÀY 25/02/2024">CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN BCONS CITY – THÁP GREEN TOPAZ NGÀY 25/02/2024</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://bcons.city/cap-nhat-tien-do-thi-cong-du-an-bcons-city-thap-green-topaz-ngay-25-02-2024.html#respond"></a></span> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-small badge-outline"> <div class="badge-inner bg-fill" > <span class="post-date-day">24</span><br> <span class="post-date-month is-xsmall">Th2</span> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://bcons.city/cap-nhat-tien-do-thi-cong-du-an-bcons-polygon-ngay-25-02-2024.html" title="CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN BCONS POLYGON NGÀY 25/02/2024">CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN BCONS POLYGON NGÀY 25/02/2024</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://bcons.city/cap-nhat-tien-do-thi-cong-du-an-bcons-polygon-ngay-25-02-2024.html#respond"></a></span> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-small badge-outline"> <div class="badge-inner bg-fill" > <span class="post-date-day">23</span><br> <span class="post-date-month is-xsmall">Th2</span> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://bcons.city/tap-doan-bcons-bao-ve-to-am-cho-cu-dan-voi-cong-tac-phong-chay-chua-chay-dat-chuan-tai-cac-toa-nha-chung-cu.html" title="TẬP ĐOÀN BCONS BẢO VỆ TỔ ẤM CHO CƯ DÂN VỚI CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ĐẠT CHUẨN TẠI CÁC TÒA NHÀ CHUNG CƯ">TẬP ĐOÀN BCONS BẢO VỆ TỔ ẤM CHO CƯ DÂN VỚI CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ĐẠT CHUẨN TẠI CÁC TÒA NHÀ CHUNG CƯ</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://bcons.city/tap-doan-bcons-bao-ve-to-am-cho-cu-dan-voi-cong-tac-phong-chay-chua-chay-dat-chuan-tai-cac-toa-nha-chung-cu.html#respond"></a></span> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-small badge-outline"> <div class="badge-inner bg-fill" > <span class="post-date-day">22</span><br> <span class="post-date-month is-xsmall">Th2</span> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://bcons.city/tap-doan-bcons-xay-dung-mang-luoi-doi-tac-chien-luoc-vung-manh-huong-toi-muc-tieu-phat-trien-ben-vung.html" title="TẬP ĐOÀN BCONS XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC VỮNG MẠNH, HƯỚNG TỚI MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG">TẬP ĐOÀN BCONS XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC VỮNG MẠNH, HƯỚNG TỚI MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://bcons.city/tap-doan-bcons-xay-dung-mang-luoi-doi-tac-chien-luoc-vung-manh-huong-toi-muc-tieu-phat-trien-ben-vung.html#respond"></a></span> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-small badge-outline"> <div class="badge-inner bg-fill" > <span class="post-date-day">21</span><br> <span class="post-date-month is-xsmall">Th2</span> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://bcons.city/lanh-dao-quan-binh-thanh-den-tham-va-chuc-mung-nam-moi-tap-doan-bcons.html" title="LÃNH ĐẠO QUẬN BÌNH THẠNH ĐẾN THĂM VÀ CHÚC MỪNG NĂM MỚI TẬP ĐOÀN BCONS">LÃNH ĐẠO QUẬN BÌNH THẠNH ĐẾN THĂM VÀ CHÚC MỪNG NĂM MỚI TẬP ĐOÀN BCONS</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://bcons.city/lanh-dao-quan-binh-thanh-den-tham-va-chuc-mung-nam-moi-tap-doan-bcons.html#respond"></a></span> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-small badge-outline"> <div class="badge-inner bg-fill" > <span class="post-date-day">20</span><br> <span class="post-date-month is-xsmall">Th2</span> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://bcons.city/cu-dan-bcons-plaza-chinh-thuc-nhan-so-hong-tung-bung-khoi-dau-nam-moi.html" title="CƯ DÂN BCONS PLAZA CHÍNH THỨC NHẬN SỔ HỒNG, TƯNG BỪNG KHỞI ĐẦU NĂM MỚI!">CƯ DÂN BCONS PLAZA CHÍNH THỨC NHẬN SỔ HỒNG, TƯNG BỪNG KHỞI ĐẦU NĂM MỚI!</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://bcons.city/cu-dan-bcons-plaza-chinh-thuc-nhan-so-hong-tung-bung-khoi-dau-nam-moi.html#respond"></a></span> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-small badge-outline"> <div class="badge-inner bg-fill" > <span class="post-date-day">19</span><br> <span class="post-date-month is-xsmall">Th2</span> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://bcons.city/tap-doan-bcons-to-chuc-hop-giao-ban-thang-2-truoc-them-tet-giap-thin-2024.html" title="TẬP ĐOÀN BCONS TỔ CHỨC HỌP GIAO BAN THÁNG 2 TRƯỚC THỀM TẾT GIÁP THÌN 2024">TẬP ĐOÀN BCONS TỔ CHỨC HỌP GIAO BAN THÁNG 2 TRƯỚC THỀM TẾT GIÁP THÌN 2024</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://bcons.city/tap-doan-bcons-to-chuc-hop-giao-ban-thang-2-truoc-them-tet-giap-thin-2024.html#respond"></a></span> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-small badge-outline"> <div class="badge-inner bg-fill" > <span class="post-date-day">19</span><br> <span class="post-date-month is-xsmall">Th2</span> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://bcons.city/tap-doan-bcons-khai-xuan-giap-thin-hong-phat-tan-nien-van-su-thuan-loi.html" title="TẬP ĐOÀN BCONS KHAI XUÂN GIÁP THÌN – HỒNG PHÁT TÂN NIÊN – VẠN SỰ THUẬN LỢI">TẬP ĐOÀN BCONS KHAI XUÂN GIÁP THÌN – HỒNG PHÁT TÂN NIÊN – VẠN SỰ THUẬN LỢI</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://bcons.city/tap-doan-bcons-khai-xuan-giap-thin-hong-phat-tan-nien-van-su-thuan-loi.html#respond"></a></span> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-small badge-outline"> <div class="badge-inner bg-fill" > <span class="post-date-day">10</span><br> <span class="post-date-month is-xsmall">Th2</span> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://bcons.city/tap-doan-bcons-chuc-mung-tet-nguyen-dan-2024.html" title="TẬP ĐOÀN BCONS CHÚC MỪNG TẾT NGUYÊN ĐÁN 2024">TẬP ĐOÀN BCONS CHÚC MỪNG TẾT NGUYÊN ĐÁN 2024</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://bcons.city/tap-doan-bcons-chuc-mung-tet-nguyen-dan-2024.html#respond"></a></span> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-small badge-outline"> <div class="badge-inner bg-fill" > <span class="post-date-day">07</span><br> <span class="post-date-month is-xsmall">Th2</span> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://bcons.city/tap-doan-bcons-trao-tang-qua-tet-cho-cac-ho-ngheo-tai-huyen-lac-duong-tinh-lam-dong-va-dan-quan-tren-dia-ban-khu-vuc-thanh-pho-di-an-tinh-binh-duong.html" title="TẬP ĐOÀN BCONS TRAO TẶNG QUÀ TẾT CHO CÁC HỘ NGHÈO TẠI HUYỆN LẠC DƯƠNG TỈNH LÂM ĐỒNG VÀ DÂN QUÂN TRÊN ĐỊA BÀN KHU VỰC THÀNH PHỐ DĨ AN TỈNH BÌNH DƯƠNG">TẬP ĐOÀN BCONS TRAO TẶNG QUÀ TẾT CHO CÁC HỘ NGHÈO TẠI HUYỆN LẠC DƯƠNG TỈNH LÂM ĐỒNG VÀ DÂN QUÂN TRÊN ĐỊA BÀN KHU VỰC THÀNH PHỐ DĨ AN TỈNH BÌNH DƯƠNG</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://bcons.city/tap-doan-bcons-trao-tang-qua-tet-cho-cac-ho-ngheo-tai-huyen-lac-duong-tinh-lam-dong-va-dan-quan-tren-dia-ban-khu-vuc-thanh-pho-di-an-tinh-binh-duong.html#respond"></a></span> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-small badge-outline"> <div class="badge-inner bg-fill" > <span class="post-date-day">03</span><br> <span class="post-date-month is-xsmall">Th2</span> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://bcons.city/chuc-mung-sinh-nhat-ban-lanh-dao-thang-2.html" title="CHÚC MỪNG SINH NHẬT BAN LÃNH ĐẠO THÁNG 2">CHÚC MỪNG SINH NHẬT BAN LÃNH ĐẠO THÁNG 2</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://bcons.city/chuc-mung-sinh-nhat-ban-lanh-dao-thang-2.html#respond"></a></span> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-small badge-outline"> <div class="badge-inner bg-fill" > <span class="post-date-day">03</span><br> <span class="post-date-month is-xsmall">Th2</span> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://bcons.city/nha-dau-tu-nhat-ban-tu-quy-dau-tu-mercuria-den-tham-du-an-bcons-mo-ra-co-hoi-hop-tac-trong-tuong-lai.html" title="NHÀ ĐẦU TƯ NHẬT BẢN TỪ QUỸ ĐẦU TƯ MERCURIA ĐẾN THĂM DỰ ÁN BCONS, MỞ RA CƠ HỘI HỢP TÁC TRONG TƯƠNG LAI">NHÀ ĐẦU TƯ NHẬT BẢN TỪ QUỸ ĐẦU TƯ MERCURIA ĐẾN THĂM DỰ ÁN BCONS, MỞ RA CƠ HỘI HỢP TÁC TRONG TƯƠNG LAI</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://bcons.city/nha-dau-tu-nhat-ban-tu-quy-dau-tu-mercuria-den-tham-du-an-bcons-mo-ra-co-hoi-hop-tac-trong-tuong-lai.html#respond"></a></span> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-small badge-outline"> <div class="badge-inner bg-fill" > <span class="post-date-day">03</span><br> <span class="post-date-month is-xsmall">Th2</span> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://bcons.city/tap-doan-bcons-to-chuc-hop-tong-ket-cuoi-nam-2023.html" title="TẬP ĐOÀN BCONS TỔ CHỨC HỌP TỔNG KẾT CUỐI NĂM 2023">TẬP ĐOÀN BCONS TỔ CHỨC HỌP TỔNG KẾT CUỐI NĂM 2023</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://bcons.city/tap-doan-bcons-to-chuc-hop-tong-ket-cuoi-nam-2023.html#respond"></a></span> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-small badge-outline"> <div class="badge-inner bg-fill" > <span class="post-date-day">02</span><br> <span class="post-date-month is-xsmall">Th2</span> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://bcons.city/ngan-hang-mb-chuc-tet-tap-doan-bcons-nhan-dip-xuan-giap-thin-2024.html" title="NGÂN HÀNG MB CHÚC TẾT TẬP ĐOÀN BCONS NHÂN DỊP XUÂN GIÁP THÌN 2024">NGÂN HÀNG MB CHÚC TẾT TẬP ĐOÀN BCONS NHÂN DỊP XUÂN GIÁP THÌN 2024</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://bcons.city/ngan-hang-mb-chuc-tet-tap-doan-bcons-nhan-dip-xuan-giap-thin-2024.html#respond"></a></span> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-small badge-outline"> <div class="badge-inner bg-fill" > <span class="post-date-day">02</span><br> <span class="post-date-month is-xsmall">Th2</span> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://bcons.city/lanh-dao-thanh-pho-di-an-den-tham-va-chuc-tet-tap-doan-bcons-nhan-dip-xuan-giap-thin-2024.html" title="LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ DĨ AN ĐẾN THĂM VÀ CHÚC TẾT TẬP ĐOÀN BCONS NHÂN DỊP XUÂN GIÁP THÌN 2024">LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ DĨ AN ĐẾN THĂM VÀ CHÚC TẾT TẬP ĐOÀN BCONS NHÂN DỊP XUÂN GIÁP THÌN 2024</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://bcons.city/lanh-dao-thanh-pho-di-an-den-tham-va-chuc-tet-tap-doan-bcons-nhan-dip-xuan-giap-thin-2024.html#respond"></a></span> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-small badge-outline"> <div class="badge-inner bg-fill" > <span class="post-date-day">02</span><br> <span class="post-date-month is-xsmall">Th2</span> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://bcons.city/khach-san-bcons-binh-duong-va-khach-san-bcons-ps-diem-nhan-cua-tap-doan-bcons-trong-linh-vuc-khach-san.html" title="KHÁCH SẠN BCONS BÌNH DƯƠNG VÀ KHÁCH SẠN BCONS PS: ĐIỂM NHẤN CỦA TẬP ĐOÀN BCONS TRONG LĨNH VỰC KHÁCH SẠN">KHÁCH SẠN BCONS BÌNH DƯƠNG VÀ KHÁCH SẠN BCONS PS: ĐIỂM NHẤN CỦA TẬP ĐOÀN BCONS TRONG LĨNH VỰC KHÁCH SẠN</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://bcons.city/khach-san-bcons-binh-duong-va-khach-san-bcons-ps-diem-nhan-cua-tap-doan-bcons-trong-linh-vuc-khach-san.html#respond"></a></span> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-small badge-outline"> <div class="badge-inner bg-fill" > <span class="post-date-day">31</span><br> <span class="post-date-month is-xsmall">Th1</span> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://bcons.city/tap-doan-bcons-chuan-bi-ra-mat-nha-mau-thap-bcons-city.html" title="TẬP ĐOÀN BCONS CHUẨN BỊ RA MẮT NHÀ MẪU THÁP BCONS CITY">TẬP ĐOÀN BCONS CHUẨN BỊ RA MẮT NHÀ MẪU THÁP BCONS CITY</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://bcons.city/tap-doan-bcons-chuan-bi-ra-mat-nha-mau-thap-bcons-city.html#respond"></a></span> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-small badge-outline"> <div class="badge-inner bg-fill" > <span class="post-date-day">31</span><br> <span class="post-date-month is-xsmall">Th1</span> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://bcons.city/tap-doan-bcons-to-chuc-cung-to-nghe-xay-dung.html" title="TẬP ĐOÀN BCONS TỔ CHỨC CÚNG TỔ NGHỀ XÂY DỰNG">TẬP ĐOÀN BCONS TỔ CHỨC CÚNG TỔ NGHỀ XÂY DỰNG</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://bcons.city/tap-doan-bcons-to-chuc-cung-to-nghe-xay-dung.html#respond"></a></span> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-small badge-outline"> <div class="badge-inner bg-fill" > <span class="post-date-day">29</span><br> <span class="post-date-month is-xsmall">Th1</span> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://bcons.city/tap-doan-bcons-to-chuc-hoat-dong-kham-suc-khoe-dinh-ky-cho-nguoi-lao-dong-nam-2024.html" title="TẬP ĐOÀN BCONS TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024">TẬP ĐOÀN BCONS TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://bcons.city/tap-doan-bcons-to-chuc-hoat-dong-kham-suc-khoe-dinh-ky-cho-nguoi-lao-dong-nam-2024.html#respond"></a></span> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-small badge-outline"> <div class="badge-inner bg-fill" > <span class="post-date-day">29</span><br> <span class="post-date-month is-xsmall">Th1</span> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://bcons.city/thong-bao-lich-nghi-tet-nguyen-dan-2024.html" title="THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2024">THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2024</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://bcons.city/thong-bao-lich-nghi-tet-nguyen-dan-2024.html#respond"></a></span> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-small badge-outline"> <div class="badge-inner bg-fill" > <span class="post-date-day">26</span><br> <span class="post-date-month is-xsmall">Th1</span> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://bcons.city/tap-doan-bcons-nhan-giay-khen-hoan-thanh-xuat-sac-nhiem-vu-trong-cong-tac-to-chuc-xay-dung-dang-2023.html" title="TẬP ĐOÀN BCONS NHẬN GIẤY KHEN HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ TRONG CÔNG TÁC TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẢNG 2023">TẬP ĐOÀN BCONS NHẬN GIẤY KHEN HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ TRONG CÔNG TÁC TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẢNG 2023</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://bcons.city/tap-doan-bcons-nhan-giay-khen-hoan-thanh-xuat-sac-nhiem-vu-trong-cong-tac-to-chuc-xay-dung-dang-2023.html#respond"></a></span> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-small badge-outline"> <div class="badge-inner bg-fill" > <span class="post-date-day">25</span><br> <span class="post-date-month is-xsmall">Th1</span> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://bcons.city/cap-nhat-tien-do-thi-cong-du-an-bcons-polygon-ngay-25-01-2024.html" title="CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN BCONS POLYGON NGÀY 25/01/2024">CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN BCONS POLYGON NGÀY 25/01/2024</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://bcons.city/cap-nhat-tien-do-thi-cong-du-an-bcons-polygon-ngay-25-01-2024.html#respond"></a></span> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-small badge-outline"> <div class="badge-inner bg-fill" > <span class="post-date-day">25</span><br> <span class="post-date-month is-xsmall">Th1</span> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://bcons.city/cap-nhat-tien-do-thi-cong-du-an-bcons-city-thap-green-topaz-ngay-25-01-2024.html" title="CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN BCONS CITY – THÁP GREEN TOPAZ NGÀY 25/01/2024">CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN BCONS CITY – THÁP GREEN TOPAZ NGÀY 25/01/2024</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://bcons.city/cap-nhat-tien-do-thi-cong-du-an-bcons-city-thap-green-topaz-ngay-25-01-2024.html#respond"></a></span> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-small badge-outline"> <div class="badge-inner bg-fill" > <span class="post-date-day">23</span><br> <span class="post-date-month is-xsmall">Th1</span> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://bcons.city/hoc-tap-va-ke-thua-nen-tang-cho-su-phat-trien-ben-vung-cua-tap-doan-bcons.html" title="HỌC TẬP VÀ KẾ THỪA – NỀN TẢNG CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA TẬP ĐOÀN BCONS">HỌC TẬP VÀ KẾ THỪA – NỀN TẢNG CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA TẬP ĐOÀN BCONS</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://bcons.city/hoc-tap-va-ke-thua-nen-tang-cho-su-phat-trien-ben-vung-cua-tap-doan-bcons.html#respond"></a></span> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-small badge-outline"> <div class="badge-inner bg-fill" > <span class="post-date-day">22</span><br> <span class="post-date-month is-xsmall">Th1</span> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://bcons.city/su-kien-cam-nhan-khong-gian-song-vuong-khi-sinh-tai-tai-bcons-city-thap-green-topaz.html" title="SỰ KIỆN CẢM NHẬN KHÔNG GIAN SỐNG VƯỢNG KHÍ SINH TÀI TẠI BCONS CITY – THÁP GREEN TOPAZ">SỰ KIỆN CẢM NHẬN KHÔNG GIAN SỐNG VƯỢNG KHÍ SINH TÀI TẠI BCONS CITY – THÁP GREEN TOPAZ</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://bcons.city/su-kien-cam-nhan-khong-gian-song-vuong-khi-sinh-tai-tai-bcons-city-thap-green-topaz.html#respond"></a></span> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-small badge-outline"> <div class="badge-inner bg-fill" > <span class="post-date-day">20</span><br> <span class="post-date-month is-xsmall">Th1</span> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://bcons.city/bcons-polygon-cat-noc-tap-doan-bcons-them-buoc-tien-moi-tren-hanh-trinh-kien-tao-to-am-cho-cu-dan.html" title="BCONS POLYGON CẤT NÓC – TẬP ĐOÀN BCONS THÊM BƯỚC TIẾN MỚI TRÊN HÀNH TRÌNH KIẾN TẠO TỔ ẤM CHO CƯ DÂN">BCONS POLYGON CẤT NÓC – TẬP ĐOÀN BCONS THÊM BƯỚC TIẾN MỚI TRÊN HÀNH TRÌNH KIẾN TẠO TỔ ẤM CHO CƯ DÂN</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://bcons.city/bcons-polygon-cat-noc-tap-doan-bcons-them-buoc-tien-moi-tren-hanh-trinh-kien-tao-to-am-cho-cu-dan.html#respond"></a></span> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-small badge-outline"> <div class="badge-inner bg-fill" > <span class="post-date-day">20</span><br> <span class="post-date-month is-xsmall">Th1</span> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://bcons.city/tap-doan-bcons-to-chuc-hop-hoi-dong-quan-tri-mo-rong-3.html" title="TẬP ĐOÀN BCONS TỔ CHỨC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MỞ RỘNG">TẬP ĐOÀN BCONS TỔ CHỨC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MỞ RỘNG</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://bcons.city/tap-doan-bcons-to-chuc-hop-hoi-dong-quan-tri-mo-rong-3.html#respond"></a></span> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-small badge-outline"> <div class="badge-inner bg-fill" > <span class="post-date-day">19</span><br> <span class="post-date-month is-xsmall">Th1</span> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://bcons.city/dai-lo-thong-nhat-ngay-lang-dai-hoc-se-la-diem-den-moi-ngay-cua-nguoi-dan.html" title="ĐẠI LỘ THỐNG NHẤT, NGAY LÀNG ĐẠI HỌC SẼ LÀ ĐIỂM ĐẾN MỖI NGÀY CỦA NGƯỜI DÂN">ĐẠI LỘ THỐNG NHẤT, NGAY LÀNG ĐẠI HỌC SẼ LÀ ĐIỂM ĐẾN MỖI NGÀY CỦA NGƯỜI DÂN</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://bcons.city/dai-lo-thong-nhat-ngay-lang-dai-hoc-se-la-diem-den-moi-ngay-cua-nguoi-dan.html#respond"></a></span> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-small badge-outline"> <div class="badge-inner bg-fill" > <span class="post-date-day">19</span><br> <span class="post-date-month is-xsmall">Th1</span> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://bcons.city/bcons-city-diem-sang-moi-cua-thi-truong-bat-dong-san-binh-duong.html" title="BCONS CITY: ĐIỂM SÁNG MỚI CỦA THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN BÌNH DƯƠNG">BCONS CITY: ĐIỂM SÁNG MỚI CỦA THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN BÌNH DƯƠNG</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://bcons.city/bcons-city-diem-sang-moi-cua-thi-truong-bat-dong-san-binh-duong.html#respond"></a></span> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-small badge-outline"> <div class="badge-inner bg-fill" > <span class="post-date-day">18</span><br> <span class="post-date-month is-xsmall">Th1</span> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://bcons.city/tap-doan-bcons-hinh-thanh-he-sinh-thai-da-nganh-voi-4-linh-vuc-chinh.html" title="TẬP ĐOÀN BCONS HÌNH THÀNH HỆ SINH THÁI ĐA NGÀNH VỚI 4 LĨNH VỰC CHÍNH">TẬP ĐOÀN BCONS HÌNH THÀNH HỆ SINH THÁI ĐA NGÀNH VỚI 4 LĨNH VỰC CHÍNH</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://bcons.city/tap-doan-bcons-hinh-thanh-he-sinh-thai-da-nganh-voi-4-linh-vuc-chinh.html#respond"></a></span> </div> </div> </li> </ul> </aside><aside id="recent-comments-5" class="widget widget_recent_comments"><span class="widget-title "><span>Bình Luận Mới</span></span><div class="is-divider small"></div><ul id="recentcomments"><li class="recentcomments"><span class="comment-author-link">Đức Lê</span> trong <a href="https://bcons.city/tai-ban-do-hanh-chinh-quan-12-kho-lon-moi-nhat-2023.html#comment-72">TẢI Bản đồ Hành chính Quận 12 Khổ Lớn Mới Nhất 2023</a></li><li class="recentcomments"><span class="comment-author-link"><a href="https://bcons.city/can-ho-chung-cu-gia-1-ty-tai-quan-9-tphcm.html" class="url" rel="ugc">Căn Hộ Chung Cư Giá 1 Tỷ tại quận 9 TPHCM - Căn hộ chung cư Bcons【Website & giá bán Chủ Đầu Tư】</a></span> trong <a href="https://bcons.city/can-ho-chung-cu-gia-1-ty-tai-quan-7-tphcm.html#comment-71">Căn Hộ Chung Cư Giá 1 Tỷ tại quận 7 TPHCM</a></li><li class="recentcomments"><span class="comment-author-link"><a href="https://bcons.city/can-ho-chung-cu-gia-1-ty-tai-quan-9-tphcm.html" class="url" rel="ugc">Căn Hộ Chung Cư Giá 1 Tỷ tại quận 9 TPHCM - Căn hộ chung cư Bcons【Website & giá bán Chủ Đầu Tư】</a></span> trong <a href="https://bcons.city/can-ho-chung-cu-gia-1-ty-tai-quan-binh-thanh-tphcm.html#comment-70">Căn Hộ Chung Cư Giá 1 Tỷ tại quận Bình Thạnh TPHCM</a></li><li class="recentcomments"><span class="comment-author-link"><a href="https://bcons.city/can-ho-chung-cu-gia-1-ty-tai-quan-9-tphcm.html" class="url" rel="ugc">Căn Hộ Chung Cư Giá 1 Tỷ tại quận 9 TPHCM - Căn hộ chung cư Bcons【Website & giá bán Chủ Đầu Tư】</a></span> trong <a href="https://bcons.city/can-ho-chung-cu-gia-1-ty-tai-quan-1-tphcm.html#comment-69">Căn Hộ Chung Cư Giá 1 Tỷ tại quận 1 TPHCM</a></li><li class="recentcomments"><span class="comment-author-link"><a href="https://bcons.city/can-ho-chung-cu-gia-1-ty-tai-tphcm.html" class="url" rel="ugc">Căn Hộ Chung Cư Giá 1 Tỷ tại TPHCM - Căn hộ chung cư Bcons【Website & giá bán Chủ Đầu Tư】</a></span> trong <a href="https://bcons.city/can-ho-chung-cu-gia-1-ty-tai-quan-binh-tan-tphcm.html#comment-68">Căn Hộ Chung Cư Giá 1 Tỷ tại quận Bình Tân TPHCM</a></li></ul></aside></div> </div> </div> </div> </main> <footer id="footer" class="footer-wrapper"> <div class="row" id="row-790728191"> <div id="col-999887875" class="col medium-4 small-12 large-4" > <div class="col-inner" > <div class="img has-hover x md-x lg-x y md-y lg-y" id="image_1262772318"> <div class="img-inner dark" > <img width="1020" height="522" src="https://bcons.city/wp-content/uploads/2023/06/bcons-1400x717.jpg" class="attachment-large size-large" alt="bcons" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://bcons.city/wp-content/uploads/2023/06/bcons-1400x717.jpg 1400w, https://bcons.city/wp-content/uploads/2023/06/bcons-600x307.jpg 600w, https://bcons.city/wp-content/uploads/2023/06/bcons-781x400.jpg 781w, https://bcons.city/wp-content/uploads/2023/06/bcons-768x393.jpg 768w, https://bcons.city/wp-content/uploads/2023/06/bcons-1536x787.jpg 1536w, https://bcons.city/wp-content/uploads/2023/06/bcons-2048x1049.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1020px) 100vw, 1020px" /> </div> <style> #image_1262772318 { width: 100%; } </style> </div> <a href="//www.dmca.com/Protection/Status.aspx?ID=ccb209ac-532a-4efe-88da-56750e6c5b31" title="DMCA.com Protection Status" class="dmca-badge"> <img src ="https://images.dmca.com/Badges/dmca-badge-w200-2x1-03.png?ID=ccb209ac-532a-4efe-88da-56750e6c5b31" alt="DMCA.com Protection Status" /></a> <script src="https://images.dmca.com/Badges/DMCABadgeHelper.min.js"> </script> </div> </div> <div id="col-912146020" class="col medium-8 small-12 large-8" > <div class="col-inner" > <p><strong>CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BCONS</strong></p> <table> <tbody> <tr> <td><strong>Thông tin công ty:</strong></td> <td>Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0312173537 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 06/03/2013</td> </tr> <tr> <td><strong>Địa chỉ:</strong></td> <td><span class="phai_footer">176/1 - 176/3, Đường Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh</span> </td> </tr> <tr> <td><strong>Điện thoại:</strong></td> <td><strong><a class="nav-top-link" href="tel:0899525268">0899 525 268</a></strong></td> </tr> <tr> <td><strong>Email:  </strong></td> <td><span class="phai_footer vang">bcons@bcons.city</span></td> </tr> <tr> <td><strong>Chính sách:<br /></strong></td> <td><span class="phai_footer vang"><em><a href="https://bcons.city/chinh-sach-bao-mat">Chính sách bảo mật</a></em>,</span> <em><a href="https://bcons.city/lien-he"><span class="phai_footer vang">Liên hệ hỏi đáp</span></a></em></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> <div class="social-icons follow-icons full-width text-center" ><a href="https://www.facebook.com/BconsGroupVietnam/" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" data-label="Facebook" class="icon button circle is-outline facebook tooltip" title="Follow on Facebook" aria-label="Follow on Facebook" ><i class="icon-facebook" ></i></a><a href="https://www.tiktok.com/@bconsgroup" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" data-label="TikTok" class="icon button circle is-outline tiktok tooltip" title="Follow on TikTok" aria-label="Follow on TikTok" ><i class="icon-tiktok" ></i></a><a href="https://twitter.com/BconsGroupVN" data-label="Twitter" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" class="icon button circle is-outline twitter tooltip" title="Follow on Twitter" aria-label="Follow on Twitter" ><i class="icon-twitter" ></i></a><a href="mailto:info@bcons.com.vn" data-label="E-mail" target="_blank" rel="nofollow" class="icon button circle is-outline email tooltip" title="Send us an email" aria-label="Send us an email" ><i class="icon-envelop" ></i></a><a href="tel:0909933768" data-label="Phone" target="_blank" rel="nofollow" class="icon button circle is-outline phone tooltip" title="Call us" aria-label="Call us" ><i class="icon-phone" ></i></a><a href="https://www.pinterest.com/bconscitygroup/" data-label="Pinterest" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" class="icon button circle is-outline pinterest tooltip" title="Follow on Pinterest" aria-label="Follow on Pinterest" ><i class="icon-pinterest" ></i></a><a href="https://bcons.city/feed" data-label="RSS Feed" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" class="icon button circle is-outline rss tooltip" title="Subscribe to RSS" aria-label="Subscribe to RSS" ><i class="icon-feed" ></i></a><a href="https://www.linkedin.com/in/city-bcons-b1385327b/" data-label="LinkedIn" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" class="icon button circle is-outline linkedin tooltip" title="Follow on LinkedIn" aria-label="Follow on LinkedIn" ><i class="icon-linkedin" ></i></a><a href="https://www.youtube.com/@BconsGroups" data-label="YouTube" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" class="icon button circle is-outline youtube tooltip" title="Follow on YouTube" aria-label="Follow on YouTube" ><i class="icon-youtube" ></i></a><a href="https://www.flickr.com/people/198580198@N06/" data-label="Flickr" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" class="icon button circle is-outline flickr tooltip" title="Flickr" aria-label="Flickr" ><i class="icon-flickr" ></i></a><a href="https://500px.com/p/bconscitygroup" data-label="500px" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" class="icon button circle is-outline px500 tooltip" title="Follow on 500px" aria-label="Follow on 500px" ><i class="icon-500px" ></i></a></div> <div class="absolute-footer dark medium-text-center small-text-center"> <div class="container clearfix"> <div class="footer-secondary pull-right"> <div class="payment-icons inline-block"><div class="payment-icon"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" viewBox="0 0 64 32"> <path d="M10.781 7.688c-0.251-1.283-1.219-1.688-2.344-1.688h-8.376l-0.061 0.405c5.749 1.469 10.469 4.595 12.595 10.501l-1.813-9.219zM13.125 19.688l-0.531-2.781c-1.096-2.907-3.752-5.594-6.752-6.813l4.219 15.939h5.469l8.157-20.032h-5.501l-5.062 13.688zM27.72 26.061l3.248-20.061h-5.187l-3.251 20.061h5.189zM41.875 5.656c-5.125 0-8.717 2.72-8.749 6.624-0.032 2.877 2.563 4.469 4.531 5.439 2.032 0.968 2.688 1.624 2.688 2.499 0 1.344-1.624 1.939-3.093 1.939-2.093 0-3.219-0.251-4.875-1.032l-0.688-0.344-0.719 4.499c1.219 0.563 3.437 1.064 5.781 1.064 5.437 0.032 8.97-2.688 9.032-6.843 0-2.282-1.405-4-4.376-5.439-1.811-0.904-2.904-1.563-2.904-2.499 0-0.843 0.936-1.72 2.968-1.72 1.688-0.029 2.936 0.314 3.875 0.752l0.469 0.248 0.717-4.344c-1.032-0.406-2.656-0.844-4.656-0.844zM55.813 6c-1.251 0-2.189 0.376-2.72 1.688l-7.688 18.374h5.437c0.877-2.467 1.096-3 1.096-3 0.592 0 5.875 0 6.624 0 0 0 0.157 0.688 0.624 3h4.813l-4.187-20.061h-4zM53.405 18.938c0 0 0.437-1.157 2.064-5.594-0.032 0.032 0.437-1.157 0.688-1.907l0.374 1.72c0.968 4.781 1.189 5.781 1.189 5.781-0.813 0-3.283 0-4.315 0z"></path> </svg> </div><div class="payment-icon"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" viewBox="0 0 64 32"> <path d="M35.255 12.078h-2.396c-0.229 0-0.444 0.114-0.572 0.303l-3.306 4.868-1.4-4.678c-0.088-0.292-0.358-0.493-0.663-0.493h-2.355c-0.284 0-0.485 0.28-0.393 0.548l2.638 7.745-2.481 3.501c-0.195 0.275 0.002 0.655 0.339 0.655h2.394c0.227 0 0.439-0.111 0.569-0.297l7.968-11.501c0.191-0.275-0.006-0.652-0.341-0.652zM19.237 16.718c-0.23 1.362-1.311 2.276-2.691 2.276-0.691 0-1.245-0.223-1.601-0.644-0.353-0.417-0.485-1.012-0.374-1.674 0.214-1.35 1.313-2.294 2.671-2.294 0.677 0 1.227 0.225 1.589 0.65 0.365 0.428 0.509 1.027 0.404 1.686zM22.559 12.078h-2.384c-0.204 0-0.378 0.148-0.41 0.351l-0.104 0.666-0.166-0.241c-0.517-0.749-1.667-1-2.817-1-2.634 0-4.883 1.996-5.321 4.796-0.228 1.396 0.095 2.731 0.888 3.662 0.727 0.856 1.765 1.212 3.002 1.212 2.123 0 3.3-1.363 3.3-1.363l-0.106 0.662c-0.040 0.252 0.155 0.479 0.41 0.479h2.147c0.341 0 0.63-0.247 0.684-0.584l1.289-8.161c0.040-0.251-0.155-0.479-0.41-0.479zM8.254 12.135c-0.272 1.787-1.636 1.787-2.957 1.787h-0.751l0.527-3.336c0.031-0.202 0.205-0.35 0.41-0.35h0.345c0.899 0 1.747 0 2.185 0.511 0.262 0.307 0.341 0.761 0.242 1.388zM7.68 7.473h-4.979c-0.341 0-0.63 0.248-0.684 0.584l-2.013 12.765c-0.040 0.252 0.155 0.479 0.41 0.479h2.378c0.34 0 0.63-0.248 0.683-0.584l0.543-3.444c0.053-0.337 0.343-0.584 0.683-0.584h1.575c3.279 0 5.172-1.587 5.666-4.732 0.223-1.375 0.009-2.456-0.635-3.212-0.707-0.832-1.962-1.272-3.628-1.272zM60.876 7.823l-2.043 12.998c-0.040 0.252 0.155 0.479 0.41 0.479h2.055c0.34 0 0.63-0.248 0.683-0.584l2.015-12.765c0.040-0.252-0.155-0.479-0.41-0.479h-2.299c-0.205 0.001-0.379 0.148-0.41 0.351zM54.744 16.718c-0.23 1.362-1.311 2.276-2.691 2.276-0.691 0-1.245-0.223-1.601-0.644-0.353-0.417-0.485-1.012-0.374-1.674 0.214-1.35 1.313-2.294 2.671-2.294 0.677 0 1.227 0.225 1.589 0.65 0.365 0.428 0.509 1.027 0.404 1.686zM58.066 12.078h-2.384c-0.204 0-0.378 0.148-0.41 0.351l-0.104 0.666-0.167-0.241c-0.516-0.749-1.667-1-2.816-1-2.634 0-4.883 1.996-5.321 4.796-0.228 1.396 0.095 2.731 0.888 3.662 0.727 0.856 1.765 1.212 3.002 1.212 2.123 0 3.3-1.363 3.3-1.363l-0.106 0.662c-0.040 0.252 0.155 0.479 0.41 0.479h2.147c0.341 0 0.63-0.247 0.684-0.584l1.289-8.161c0.040-0.252-0.156-0.479-0.41-0.479zM43.761 12.135c-0.272 1.787-1.636 1.787-2.957 1.787h-0.751l0.527-3.336c0.031-0.202 0.205-0.35 0.41-0.35h0.345c0.899 0 1.747 0 2.185 0.511 0.261 0.307 0.34 0.761 0.241 1.388zM43.187 7.473h-4.979c-0.341 0-0.63 0.248-0.684 0.584l-2.013 12.765c-0.040 0.252 0.156 0.479 0.41 0.479h2.554c0.238 0 0.441-0.173 0.478-0.408l0.572-3.619c0.053-0.337 0.343-0.584 0.683-0.584h1.575c3.279 0 5.172-1.587 5.666-4.732 0.223-1.375 0.009-2.456-0.635-3.212-0.707-0.832-1.962-1.272-3.627-1.272z"></path> </svg> </div><div class="payment-icon"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" viewBox="0 0 64 32"> <path d="M7.114 14.656c-1.375-0.5-2.125-0.906-2.125-1.531 0-0.531 0.437-0.812 1.188-0.812 1.437 0 2.875 0.531 3.875 1.031l0.563-3.5c-0.781-0.375-2.406-1-4.656-1-1.594 0-2.906 0.406-3.844 1.188-1 0.812-1.5 2-1.5 3.406 0 2.563 1.563 3.688 4.125 4.594 1.625 0.594 2.188 1 2.188 1.656 0 0.625-0.531 0.969-1.5 0.969-1.188 0-3.156-0.594-4.437-1.343l-0.563 3.531c1.094 0.625 3.125 1.281 5.25 1.281 1.688 0 3.063-0.406 4.031-1.157 1.063-0.843 1.594-2.062 1.594-3.656-0.001-2.625-1.595-3.719-4.188-4.657zM21.114 9.125h-3v-4.219l-4.031 0.656-0.563 3.563-1.437 0.25-0.531 3.219h1.937v6.844c0 1.781 0.469 3 1.375 3.75 0.781 0.625 1.907 0.938 3.469 0.938 1.219 0 1.937-0.219 2.468-0.344v-3.688c-0.282 0.063-0.938 0.22-1.375 0.22-0.906 0-1.313-0.5-1.313-1.563v-6.156h2.406l0.595-3.469zM30.396 9.031c-0.313-0.062-0.594-0.093-0.876-0.093-1.312 0-2.374 0.687-2.781 1.937l-0.313-1.75h-4.093v14.719h4.687v-9.563c0.594-0.719 1.437-0.968 2.563-0.968 0.25 0 0.5 0 0.812 0.062v-4.344zM33.895 2.719c-1.375 0-2.468 1.094-2.468 2.469s1.094 2.5 2.468 2.5 2.469-1.124 2.469-2.5-1.094-2.469-2.469-2.469zM36.239 23.844v-14.719h-4.687v14.719h4.687zM49.583 10.468c-0.843-1.094-2-1.625-3.469-1.625-1.343 0-2.531 0.563-3.656 1.75l-0.25-1.469h-4.125v20.155l4.688-0.781v-4.719c0.719 0.219 1.469 0.344 2.125 0.344 1.157 0 2.876-0.313 4.188-1.75 1.281-1.375 1.907-3.5 1.907-6.313 0-2.499-0.469-4.405-1.407-5.593zM45.677 19.532c-0.375 0.687-0.969 1.094-1.625 1.094-0.468 0-0.906-0.093-1.281-0.281v-7c0.812-0.844 1.531-0.938 1.781-0.938 1.188 0 1.781 1.313 1.781 3.812 0.001 1.437-0.219 2.531-0.656 3.313zM62.927 10.843c-1.032-1.312-2.563-2-4.501-2-4 0-6.468 2.938-6.468 7.688 0 2.625 0.656 4.625 1.968 5.875 1.157 1.157 2.844 1.719 5.032 1.719 2 0 3.844-0.469 5-1.251l-0.501-3.219c-1.157 0.625-2.5 0.969-4 0.969-0.906 0-1.532-0.188-1.969-0.594-0.5-0.406-0.781-1.094-0.875-2.062h7.75c0.031-0.219 0.062-1.281 0.062-1.625 0.001-2.344-0.5-4.188-1.499-5.5zM56.583 15.094c0.125-2.093 0.687-3.062 1.75-3.062s1.625 1 1.687 3.062h-3.437z"></path> </svg> </div><div class="payment-icon"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" viewBox="0 0 64 32"> <path d="M42.667-0c-4.099 0-7.836 1.543-10.667 4.077-2.831-2.534-6.568-4.077-10.667-4.077-8.836 0-16 7.163-16 16s7.164 16 16 16c4.099 0 7.835-1.543 10.667-4.077 2.831 2.534 6.568 4.077 10.667 4.077 8.837 0 16-7.163 16-16s-7.163-16-16-16zM11.934 19.828l0.924-5.809-2.112 5.809h-1.188v-5.809l-1.056 5.809h-1.584l1.32-7.657h2.376v4.753l1.716-4.753h2.508l-1.32 7.657h-1.585zM19.327 18.244c-0.088 0.528-0.178 0.924-0.264 1.188v0.396h-1.32v-0.66c-0.353 0.528-0.924 0.792-1.716 0.792-0.442 0-0.792-0.132-1.056-0.396-0.264-0.351-0.396-0.792-0.396-1.32 0-0.792 0.218-1.364 0.66-1.716 0.614-0.44 1.364-0.66 2.244-0.66h0.66v-0.396c0-0.351-0.353-0.528-1.056-0.528-0.442 0-1.012 0.088-1.716 0.264 0.086-0.351 0.175-0.792 0.264-1.32 0.703-0.264 1.32-0.396 1.848-0.396 1.496 0 2.244 0.616 2.244 1.848 0 0.353-0.046 0.749-0.132 1.188-0.089 0.616-0.179 1.188-0.264 1.716zM24.079 15.076c-0.264-0.086-0.66-0.132-1.188-0.132s-0.792 0.177-0.792 0.528c0 0.177 0.044 0.31 0.132 0.396l0.528 0.264c0.792 0.442 1.188 1.012 1.188 1.716 0 1.409-0.838 2.112-2.508 2.112-0.792 0-1.366-0.044-1.716-0.132 0.086-0.351 0.175-0.836 0.264-1.452 0.703 0.177 1.188 0.264 1.452 0.264 0.614 0 0.924-0.175 0.924-0.528 0-0.175-0.046-0.308-0.132-0.396-0.178-0.175-0.396-0.308-0.66-0.396-0.792-0.351-1.188-0.924-1.188-1.716 0-1.407 0.792-2.112 2.376-2.112 0.792 0 1.32 0.045 1.584 0.132l-0.265 1.451zM27.512 15.208h-0.924c0 0.442-0.046 0.838-0.132 1.188 0 0.088-0.022 0.264-0.066 0.528-0.046 0.264-0.112 0.442-0.198 0.528v0.528c0 0.353 0.175 0.528 0.528 0.528 0.175 0 0.35-0.044 0.528-0.132l-0.264 1.452c-0.264 0.088-0.66 0.132-1.188 0.132-0.881 0-1.32-0.44-1.32-1.32 0-0.528 0.086-1.099 0.264-1.716l0.66-4.225h1.584l-0.132 0.924h0.792l-0.132 1.585zM32.66 17.32h-3.3c0 0.442 0.086 0.749 0.264 0.924 0.264 0.264 0.66 0.396 1.188 0.396s1.1-0.175 1.716-0.528l-0.264 1.584c-0.442 0.177-1.012 0.264-1.716 0.264-1.848 0-2.772-0.924-2.772-2.773 0-1.142 0.264-2.024 0.792-2.64 0.528-0.703 1.188-1.056 1.98-1.056 0.703 0 1.274 0.22 1.716 0.66 0.35 0.353 0.528 0.881 0.528 1.584 0.001 0.617-0.046 1.145-0.132 1.585zM35.3 16.132c-0.264 0.97-0.484 2.201-0.66 3.697h-1.716l0.132-0.396c0.35-2.463 0.614-4.4 0.792-5.809h1.584l-0.132 0.924c0.264-0.44 0.528-0.703 0.792-0.792 0.264-0.264 0.528-0.308 0.792-0.132-0.088 0.088-0.31 0.706-0.66 1.848-0.353-0.086-0.661 0.132-0.925 0.66zM41.241 19.697c-0.353 0.177-0.838 0.264-1.452 0.264-0.881 0-1.584-0.308-2.112-0.924-0.528-0.528-0.792-1.32-0.792-2.376 0-1.32 0.35-2.42 1.056-3.3 0.614-0.879 1.496-1.32 2.64-1.32 0.44 0 1.056 0.132 1.848 0.396l-0.264 1.584c-0.528-0.264-1.012-0.396-1.452-0.396-0.707 0-1.235 0.264-1.584 0.792-0.353 0.442-0.528 1.144-0.528 2.112 0 0.616 0.132 1.056 0.396 1.32 0.264 0.353 0.614 0.528 1.056 0.528 0.44 0 0.924-0.132 1.452-0.396l-0.264 1.717zM47.115 15.868c-0.046 0.264-0.066 0.484-0.066 0.66-0.088 0.442-0.178 1.035-0.264 1.782-0.088 0.749-0.178 1.254-0.264 1.518h-1.32v-0.66c-0.353 0.528-0.924 0.792-1.716 0.792-0.442 0-0.792-0.132-1.056-0.396-0.264-0.351-0.396-0.792-0.396-1.32 0-0.792 0.218-1.364 0.66-1.716 0.614-0.44 1.32-0.66 2.112-0.66h0.66c0.086-0.086 0.132-0.218 0.132-0.396 0-0.351-0.353-0.528-1.056-0.528-0.442 0-1.012 0.088-1.716 0.264 0-0.351 0.086-0.792 0.264-1.32 0.703-0.264 1.32-0.396 1.848-0.396 1.496 0 2.245 0.616 2.245 1.848 0.001 0.089-0.021 0.264-0.065 0.529zM49.69 16.132c-0.178 0.528-0.396 1.762-0.66 3.697h-1.716l0.132-0.396c0.35-1.935 0.614-3.872 0.792-5.809h1.584c0 0.353-0.046 0.66-0.132 0.924 0.264-0.44 0.528-0.703 0.792-0.792 0.35-0.175 0.614-0.218 0.792-0.132-0.353 0.442-0.574 1.056-0.66 1.848-0.353-0.086-0.66 0.132-0.925 0.66zM54.178 19.828l0.132-0.528c-0.353 0.442-0.838 0.66-1.452 0.66-0.707 0-1.188-0.218-1.452-0.66-0.442-0.614-0.66-1.232-0.66-1.848 0-1.142 0.308-2.067 0.924-2.773 0.44-0.703 1.056-1.056 1.848-1.056 0.528 0 1.056 0.264 1.584 0.792l0.264-2.244h1.716l-1.32 7.657h-1.585zM16.159 17.98c0 0.442 0.175 0.66 0.528 0.66 0.35 0 0.614-0.132 0.792-0.396 0.264-0.264 0.396-0.66 0.396-1.188h-0.397c-0.881 0-1.32 0.31-1.32 0.924zM31.076 15.076c-0.088 0-0.178-0.043-0.264-0.132h-0.264c-0.528 0-0.881 0.353-1.056 1.056h1.848v-0.396l-0.132-0.264c-0.001-0.086-0.047-0.175-0.133-0.264zM43.617 17.98c0 0.442 0.175 0.66 0.528 0.66 0.35 0 0.614-0.132 0.792-0.396 0.264-0.264 0.396-0.66 0.396-1.188h-0.396c-0.881 0-1.32 0.31-1.32 0.924zM53.782 15.076c-0.353 0-0.66 0.22-0.924 0.66-0.178 0.264-0.264 0.749-0.264 1.452 0 0.792 0.264 1.188 0.792 1.188 0.35 0 0.66-0.175 0.924-0.528 0.264-0.351 0.396-0.879 0.396-1.584-0.001-0.792-0.311-1.188-0.925-1.188z"></path> </svg> </div><div class="payment-icon"><svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" viewBox="0 0 64 32"> <path d="M13.043 8.356c-0.46 0-0.873 0.138-1.24 0.413s-0.662 0.681-0.885 1.217c-0.223 0.536-0.334 1.112-0.334 1.727 0 0.568 0.119 0.99 0.358 1.265s0.619 0.413 1.141 0.413c0.508 0 1.096-0.131 1.765-0.393v1.327c-0.693 0.262-1.389 0.393-2.089 0.393-0.884 0-1.572-0.254-2.063-0.763s-0.736-1.229-0.736-2.161c0-0.892 0.181-1.712 0.543-2.462s0.846-1.32 1.452-1.709 1.302-0.584 2.089-0.584c0.435 0 0.822 0.038 1.159 0.115s0.7 0.217 1.086 0.421l-0.616 1.276c-0.369-0.201-0.673-0.333-0.914-0.398s-0.478-0.097-0.715-0.097zM19.524 12.842h-2.47l-0.898 1.776h-1.671l3.999-7.491h1.948l0.767 7.491h-1.551l-0.125-1.776zM19.446 11.515l-0.136-1.786c-0.035-0.445-0.052-0.876-0.052-1.291v-0.184c-0.153 0.408-0.343 0.84-0.569 1.296l-0.982 1.965h1.739zM27.049 12.413c0 0.711-0.257 1.273-0.773 1.686s-1.213 0.62-2.094 0.62c-0.769 0-1.389-0.153-1.859-0.46v-1.398c0.672 0.367 1.295 0.551 1.869 0.551 0.39 0 0.694-0.072 0.914-0.217s0.329-0.343 0.329-0.595c0-0.147-0.024-0.275-0.070-0.385s-0.114-0.214-0.201-0.309c-0.087-0.095-0.303-0.269-0.648-0.52-0.481-0.337-0.818-0.67-1.013-1s-0.293-0.685-0.293-1.066c0-0.439 0.108-0.831 0.324-1.176s0.523-0.614 0.922-0.806 0.857-0.288 1.376-0.288c0.755 0 1.446 0.168 2.073 0.505l-0.569 1.189c-0.543-0.252-1.044-0.378-1.504-0.378-0.289 0-0.525 0.077-0.71 0.23s-0.276 0.355-0.276 0.607c0 0.207 0.058 0.389 0.172 0.543s0.372 0.36 0.773 0.615c0.421 0.272 0.736 0.572 0.945 0.9s0.313 0.712 0.313 1.151zM33.969 14.618h-1.597l0.7-3.22h-2.46l-0.7 3.22h-1.592l1.613-7.46h1.597l-0.632 2.924h2.459l0.632-2.924h1.592l-1.613 7.46zM46.319 9.831c0 0.963-0.172 1.824-0.517 2.585s-0.816 1.334-1.415 1.722c-0.598 0.388-1.288 0.582-2.067 0.582-0.891 0-1.587-0.251-2.086-0.753s-0.749-1.198-0.749-2.090c0-0.902 0.172-1.731 0.517-2.488s0.82-1.338 1.425-1.743c0.605-0.405 1.306-0.607 2.099-0.607 0.888 0 1.575 0.245 2.063 0.735s0.73 1.176 0.73 2.056zM43.395 8.356c-0.421 0-0.808 0.155-1.159 0.467s-0.627 0.739-0.828 1.283-0.3 1.135-0.3 1.771c0 0.5 0.116 0.877 0.348 1.133s0.558 0.383 0.979 0.383 0.805-0.148 1.151-0.444c0.346-0.296 0.617-0.714 0.812-1.255s0.292-1.148 0.292-1.822c0-0.483-0.113-0.856-0.339-1.12-0.227-0.264-0.546-0.396-0.957-0.396zM53.427 14.618h-1.786l-1.859-5.644h-0.031l-0.021 0.163c-0.111 0.735-0.227 1.391-0.344 1.97l-0.757 3.511h-1.436l1.613-7.46h1.864l1.775 5.496h0.021c0.042-0.259 0.109-0.628 0.203-1.107s0.407-1.942 0.94-4.388h1.43l-1.613 7.461zM13.296 20.185c0 0.98-0.177 1.832-0.532 2.556s-0.868 1.274-1.539 1.652c-0.672 0.379-1.464 0.568-2.376 0.568h-2.449l1.678-7.68h2.15c0.977 0 1.733 0.25 2.267 0.751s0.801 1.219 0.801 2.154zM8.925 23.615c0.536 0 1.003-0.133 1.401-0.399s0.71-0.657 0.934-1.174c0.225-0.517 0.337-1.108 0.337-1.773 0-0.54-0.131-0.95-0.394-1.232s-0.64-0.423-1.132-0.423h-0.624l-1.097 5.001h0.575zM18.64 24.96h-4.436l1.678-7.68h4.442l-0.293 1.334h-2.78l-0.364 1.686h2.59l-0.299 1.334h-2.59l-0.435 1.98h2.78l-0.293 1.345zM20.509 24.96l1.678-7.68h1.661l-1.39 6.335h2.78l-0.294 1.345h-4.436zM26.547 24.96l1.694-7.68h1.656l-1.694 7.68h-1.656zM33.021 23.389c0.282-0.774 0.481-1.27 0.597-1.487l2.346-4.623h1.716l-4.061 7.68h-1.814l-0.689-7.68h1.602l0.277 4.623c0.015 0.157 0.022 0.39 0.022 0.699-0.007 0.361-0.018 0.623-0.033 0.788h0.038zM41.678 24.96h-4.437l1.678-7.68h4.442l-0.293 1.334h-2.78l-0.364 1.686h2.59l-0.299 1.334h-2.59l-0.435 1.98h2.78l-0.293 1.345zM45.849 22.013l-0.646 2.947h-1.656l1.678-7.68h1.949c0.858 0 1.502 0.179 1.933 0.536s0.646 0.881 0.646 1.571c0 0.554-0.15 1.029-0.451 1.426s-0.733 0.692-1.298 0.885l1.417 3.263h-1.803l-1.124-2.947h-0.646zM46.137 20.689h0.424c0.474 0 0.843-0.1 1.108-0.3s0.396-0.504 0.396-0.914c0-0.287-0.086-0.502-0.258-0.646s-0.442-0.216-0.812-0.216h-0.402l-0.456 2.076zM53.712 20.39l2.031-3.11h1.857l-3.355 4.744-0.646 2.936h-1.645l0.646-2.936-1.281-4.744h1.694l0.7 3.11z"></path> </svg> </div></div> </div> <div class="footer-primary pull-left"> <div class="menu-menu4-container"><ul id="menu-menu4" class="links footer-nav uppercase"><li id="menu-item-5249" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-5249"><a href="https://bcons.city/bcons-polaris">Bcons Polaris</a></li> <li id="menu-item-5250" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-5250"><a href="https://bcons.city/bcons-city">Bcons City</a></li> <li id="menu-item-5251" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-5251"><a href="https://bcons.city/bcons-city-green-topaz.html">Bcons Green Topaz</a></li> <li id="menu-item-5252" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-5252"><a href="https://bcons.city/bcons-polygon">Bcons Polygon</a></li> <li id="menu-item-5253" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-5253"><a href="https://bcons.city/bcons-ngoi-sao">Bcons Ngôi Sao</a></li> <li id="menu-item-5254" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-5254"><a href="https://bcons.city/bcons-sala">Bcons Sala</a></li> <li id="menu-item-5255" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-5255"><a href="https://bcons.city/bcons-plaza">Bcons Plaza</a></li> <li id="menu-item-5256" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-5256"><a href="https://bcons.city/bcons-bee">Bcons Bee</a></li> <li id="menu-item-5257" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-5257"><a href="https://bcons.city/bcons-green-view">Bcons Green View</a></li> <li id="menu-item-5258" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-5258"><a href="https://bcons.city/bcons-garden">Bcons Garden</a></li> <li id="menu-item-5259" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-5259"><a href="https://bcons.city/bcons-suoi-tien">Bcons Suối Tiên</a></li> <li id="menu-item-5260" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-5260"><a href="https://bcons.city/bcons-mien-dong">Bcons Miền Đông</a></li> <li id="menu-item-5262" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-5262"><a href="https://bcons.city/">Bcons</a></li> <li id="menu-item-5263" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-5263"><a href="https://bconsmimosa.vn/">Bcons Mimosa</a></li> <li id="menu-item-6611" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-6611"><a href="https://bcons.city/can-ho-chung-cu-gia-1-ty-tai-tphcm.html">Chung cư giá 1 tỷ</a></li> <li id="menu-item-7833" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-7833"><a href="https://bcons.city/can-ho-chung-cu-1-ty">Căn hộ chung cư 1 tỷ</a></li> <li id="menu-item-8366" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-8366"><a href="https://bcons.city/">Căn hộ Bcons</a></li> <li id="menu-item-8367" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-8367"><a href="https://bcons.city/">Chung cư Bcons</a></li> <li id="menu-item-8540" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-8540"><a href="https://bcons.city/wiki">Wiki</a></li> <li id="menu-item-9188" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-9188"><a href="https://bcons.city/ban-do-hanh-chinh">Bản đồ hành chính</a></li> <li id="menu-item-9189" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-9189"><a href="https://bcons.city/ban-do-quy-hoach">Bản đồ quy hoạch</a></li> <li id="menu-item-9190" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-9190"><a href="https://bcons.city/van-ban-phap-luat">Văn bản pháp luật</a></li> <li id="menu-item-24235" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-24235"><a href="https://eatonpark.edu.vn/">Eaton Park</a></li> <li id="menu-item-24236" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-24236"><a href="https://eatonpark.edu.vn/">Căn hộ Eaton Park</a></li> <li id="menu-item-24237" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-24237"><a href="https://eatonpark.edu.vn/">Dự Án Eaton Park</a></li> <li id="menu-item-24238" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-24238"><a href="https://eatonpark.edu.vn/">Eaton Park Quận 2</a></li> </ul></div> <div class="copyright-footer"> Copyright 2024 © <strong><a href="https://bcons.city/">BCONS</a> - <a href="https://bcons.city/">BCONS CITY</a> - WEBSITE & GIÁ BÁN CHỦ ĐẦU TƯ </strong> </div> </div> </div> </div> <a href="#top" class="back-to-top button icon invert plain fixed bottom z-1 is-outline hide-for-medium circle" id="top-link" aria-label="Go to top"><i class="icon-angle-up" ></i></a> </footer> </div> <div id="main-menu" class="mobile-sidebar no-scrollbar mfp-hide"> <div class="sidebar-menu no-scrollbar "> <ul class="nav nav-sidebar nav-vertical nav-uppercase" data-tab="1"> <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-937"><a href="https://bcons.city/">Trang Chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-273"><a href="https://bcons.city/gioi-thieu">Giới Thiệu</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-has-children menu-item-276"><a href="https://bcons.city/du-an">Dự Án</a> <ul class="sub-menu nav-sidebar-ul children"> <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-913"><a href="https://bcons.city/bcons-polaris">Bcons Polaris</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-824"><a href="https://bcons.city/bcons-city">Bcons City</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-5100"><a href="https://bcons.city/bcons-city-green-topaz.html">Bcons Green Topaz</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-1053"><a href="https://bcons.city/bcons-polygon">Bcons Polygon</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-5099"><a href="https://bcons.city/bcons-ngoi-sao">Bcons Ngôi Sao</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-728"><a href="https://bcons.city/bcons-sala">Bcons Sala</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-678"><a href="https://bcons.city/bcons-plaza">Bcons Plaza</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-629"><a href="https://bcons.city/bcons-bee">Bcons Bee</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-586"><a href="https://bcons.city/bcons-green-view">Bcons Green View</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-554"><a href="https://bcons.city/bcons-garden">Bcons Garden</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-517"><a href="https://bcons.city/bcons-suoi-tien">Bcons Suối Tiên</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-483"><a href="https://bcons.city/bcons-mien-dong">Bcons Miền Đông</a></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-has-children menu-item-278"><a href="https://bcons.city/tin-tuc">Tin Tức</a> <ul class="sub-menu nav-sidebar-ul children"> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-924"><a href="https://bcons.city/tin-tuc/tin-tuc-bcons">Tin Tức Bcons</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-925"><a href="https://bcons.city/tin-tuc/tin-tuc-du-an">Tin Tức Dự Án</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent menu-item-926"><a href="https://bcons.city/tin-tuc/tin-tuc-thi-truong">Tin Tức Thị Trường</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-8400"><a href="https://bcons.city/tin-tuc/dau-gia-dau-thau">Đấu Giá – Đấu Thầu</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-9191"><a href="https://bcons.city/van-ban-phap-luat">Văn Bản Pháp Luật</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-8534"><a href="https://bcons.city/wiki">Wiki – Hỏi Đáp</a></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-279"><a href="https://bcons.city/tuyen-dung">Tuyển Dụng</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-has-children menu-item-7447"><a href="#">Bản Đồ</a> <ul class="sub-menu nav-sidebar-ul children"> <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-7448"><a href="https://bcons.city/ban-do-hanh-chinh">Bản Đồ Hành Chính</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-7457"><a href="https://bcons.city/ban-do-quy-hoach">Bản Đồ Quy Hoạch</a></li> </ul> </li> <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-280"><a href="https://bcons.city/lien-he">Liên Hệ</a></li> <li class="header-divider"></li><li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-307"><a href="tel:0899525268">0899 525 268</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-311"><a href="mailto:bcons@bcons.city">bcons@bcons.city</a></li> </ul> </div> </div> <div id="login-form-popup" class="lightbox-content mfp-hide"> <div class="woocommerce"> <div class="woocommerce-notices-wrapper"></div> <div class="account-container lightbox-inner"> <div class="account-login-inner"> <h3 class="uppercase">Đăng nhập</h3> <form class="woocommerce-form woocommerce-form-login login" method="post"> <p class="woocommerce-form-row woocommerce-form-row--wide form-row form-row-wide"> <label for="username">Tên tài khoản hoặc địa chỉ email <span class="required">*</span></label> <input type="text" class="woocommerce-Input woocommerce-Input--text input-text" name="username" id="username" autocomplete="username" value="" /> </p> <p class="woocommerce-form-row woocommerce-form-row--wide form-row form-row-wide"> <label for="password">Mật khẩu <span class="required">*</span></label> <input class="woocommerce-Input woocommerce-Input--text input-text" type="password" name="password" id="password" autocomplete="current-password" /> </p> <p class="form-row"> <label class="woocommerce-form__label woocommerce-form__label-for-checkbox woocommerce-form-login__rememberme"> <input class="woocommerce-form__input woocommerce-form__input-checkbox" name="rememberme" type="checkbox" id="rememberme" value="forever" /> <span>Ghi nhớ mật khẩu</span> </label> <input type="hidden" id="woocommerce-login-nonce" name="woocommerce-login-nonce" value="53f64b0e47" /><input type="hidden" name="_wp_http_referer" value="/nghien-cuu-danh-thue-nha-o-thu-hai-dat-bo-trong.html" /> <button type="submit" class="woocommerce-button button woocommerce-form-login__submit" name="login" value="Đăng nhập">Đăng nhập</button> </p> <p class="woocommerce-LostPassword lost_password"> <a href="https://bcons.city/my-account/lost-password">Quên mật khẩu?</a> </p> </form> </div> </div> </div> </div> <script type="text/javascript"> (function () { var c = document.body.className; c = c.replace(/woocommerce-no-js/, 'woocommerce-js'); document.body.className = c; })(); </script> <style id='global-styles-inline-css' type='text/css'> body{--wp--preset--color--black: #000000;--wp--preset--color--cyan-bluish-gray: #abb8c3;--wp--preset--color--white: #ffffff;--wp--preset--color--pale-pink: #f78da7;--wp--preset--color--vivid-red: #cf2e2e;--wp--preset--color--luminous-vivid-orange: #ff6900;--wp--preset--color--luminous-vivid-amber: #fcb900;--wp--preset--color--light-green-cyan: #7bdcb5;--wp--preset--color--vivid-green-cyan: #00d084;--wp--preset--color--pale-cyan-blue: #8ed1fc;--wp--preset--color--vivid-cyan-blue: #0693e3;--wp--preset--color--vivid-purple: #9b51e0;--wp--preset--gradient--vivid-cyan-blue-to-vivid-purple: linear-gradient(135deg,rgba(6,147,227,1) 0%,rgb(155,81,224) 100%);--wp--preset--gradient--light-green-cyan-to-vivid-green-cyan: linear-gradient(135deg,rgb(122,220,180) 0%,rgb(0,208,130) 100%);--wp--preset--gradient--luminous-vivid-amber-to-luminous-vivid-orange: linear-gradient(135deg,rgba(252,185,0,1) 0%,rgba(255,105,0,1) 100%);--wp--preset--gradient--luminous-vivid-orange-to-vivid-red: linear-gradient(135deg,rgba(255,105,0,1) 0%,rgb(207,46,46) 100%);--wp--preset--gradient--very-light-gray-to-cyan-bluish-gray: linear-gradient(135deg,rgb(238,238,238) 0%,rgb(169,184,195) 100%);--wp--preset--gradient--cool-to-warm-spectrum: linear-gradient(135deg,rgb(74,234,220) 0%,rgb(151,120,209) 20%,rgb(207,42,186) 40%,rgb(238,44,130) 60%,rgb(251,105,98) 80%,rgb(254,248,76) 100%);--wp--preset--gradient--blush-light-purple: linear-gradient(135deg,rgb(255,206,236) 0%,rgb(152,150,240) 100%);--wp--preset--gradient--blush-bordeaux: linear-gradient(135deg,rgb(254,205,165) 0%,rgb(254,45,45) 50%,rgb(107,0,62) 100%);--wp--preset--gradient--luminous-dusk: linear-gradient(135deg,rgb(255,203,112) 0%,rgb(199,81,192) 50%,rgb(65,88,208) 100%);--wp--preset--gradient--pale-ocean: linear-gradient(135deg,rgb(255,245,203) 0%,rgb(182,227,212) 50%,rgb(51,167,181) 100%);--wp--preset--gradient--electric-grass: linear-gradient(135deg,rgb(202,248,128) 0%,rgb(113,206,126) 100%);--wp--preset--gradient--midnight: linear-gradient(135deg,rgb(2,3,129) 0%,rgb(40,116,252) 100%);--wp--preset--font-size--small: 13px;--wp--preset--font-size--medium: 20px;--wp--preset--font-size--large: 36px;--wp--preset--font-size--x-large: 42px;--wp--preset--spacing--20: 0.44rem;--wp--preset--spacing--30: 0.67rem;--wp--preset--spacing--40: 1rem;--wp--preset--spacing--50: 1.5rem;--wp--preset--spacing--60: 2.25rem;--wp--preset--spacing--70: 3.38rem;--wp--preset--spacing--80: 5.06rem;--wp--preset--shadow--natural: 6px 6px 9px rgba(0, 0, 0, 0.2);--wp--preset--shadow--deep: 12px 12px 50px rgba(0, 0, 0, 0.4);--wp--preset--shadow--sharp: 6px 6px 0px rgba(0, 0, 0, 0.2);--wp--preset--shadow--outlined: 6px 6px 0px -3px rgba(255, 255, 255, 1), 6px 6px rgba(0, 0, 0, 1);--wp--preset--shadow--crisp: 6px 6px 0px rgba(0, 0, 0, 1);}:where(.is-layout-flex){gap: 0.5em;}:where(.is-layout-grid){gap: 0.5em;}body .is-layout-flex{display: flex;}body .is-layout-flex{flex-wrap: wrap;align-items: center;}body .is-layout-flex > *{margin: 0;}body .is-layout-grid{display: grid;}body .is-layout-grid > *{margin: 0;}:where(.wp-block-columns.is-layout-flex){gap: 2em;}:where(.wp-block-columns.is-layout-grid){gap: 2em;}:where(.wp-block-post-template.is-layout-flex){gap: 1.25em;}:where(.wp-block-post-template.is-layout-grid){gap: 1.25em;}.has-black-color{color: var(--wp--preset--color--black) !important;}.has-cyan-bluish-gray-color{color: var(--wp--preset--color--cyan-bluish-gray) !important;}.has-white-color{color: var(--wp--preset--color--white) !important;}.has-pale-pink-color{color: var(--wp--preset--color--pale-pink) !important;}.has-vivid-red-color{color: var(--wp--preset--color--vivid-red) !important;}.has-luminous-vivid-orange-color{color: var(--wp--preset--color--luminous-vivid-orange) !important;}.has-luminous-vivid-amber-color{color: var(--wp--preset--color--luminous-vivid-amber) !important;}.has-light-green-cyan-color{color: var(--wp--preset--color--light-green-cyan) !important;}.has-vivid-green-cyan-color{color: var(--wp--preset--color--vivid-green-cyan) !important;}.has-pale-cyan-blue-color{color: var(--wp--preset--color--pale-cyan-blue) !important;}.has-vivid-cyan-blue-color{color: var(--wp--preset--color--vivid-cyan-blue) !important;}.has-vivid-purple-color{color: var(--wp--preset--color--vivid-purple) !important;}.has-black-background-color{background-color: var(--wp--preset--color--black) !important;}.has-cyan-bluish-gray-background-color{background-color: var(--wp--preset--color--cyan-bluish-gray) !important;}.has-white-background-color{background-color: var(--wp--preset--color--white) !important;}.has-pale-pink-background-color{background-color: var(--wp--preset--color--pale-pink) !important;}.has-vivid-red-background-color{background-color: var(--wp--preset--color--vivid-red) !important;}.has-luminous-vivid-orange-background-color{background-color: var(--wp--preset--color--luminous-vivid-orange) !important;}.has-luminous-vivid-amber-background-color{background-color: var(--wp--preset--color--luminous-vivid-amber) !important;}.has-light-green-cyan-background-color{background-color: var(--wp--preset--color--light-green-cyan) !important;}.has-vivid-green-cyan-background-color{background-color: var(--wp--preset--color--vivid-green-cyan) !important;}.has-pale-cyan-blue-background-color{background-color: var(--wp--preset--color--pale-cyan-blue) !important;}.has-vivid-cyan-blue-background-color{background-color: var(--wp--preset--color--vivid-cyan-blue) !important;}.has-vivid-purple-background-color{background-color: var(--wp--preset--color--vivid-purple) !important;}.has-black-border-color{border-color: var(--wp--preset--color--black) !important;}.has-cyan-bluish-gray-border-color{border-color: var(--wp--preset--color--cyan-bluish-gray) !important;}.has-white-border-color{border-color: var(--wp--preset--color--white) !important;}.has-pale-pink-border-color{border-color: var(--wp--preset--color--pale-pink) !important;}.has-vivid-red-border-color{border-color: var(--wp--preset--color--vivid-red) !important;}.has-luminous-vivid-orange-border-color{border-color: var(--wp--preset--color--luminous-vivid-orange) !important;}.has-luminous-vivid-amber-border-color{border-color: var(--wp--preset--color--luminous-vivid-amber) !important;}.has-light-green-cyan-border-color{border-color: var(--wp--preset--color--light-green-cyan) !important;}.has-vivid-green-cyan-border-color{border-color: var(--wp--preset--color--vivid-green-cyan) !important;}.has-pale-cyan-blue-border-color{border-color: var(--wp--preset--color--pale-cyan-blue) !important;}.has-vivid-cyan-blue-border-color{border-color: var(--wp--preset--color--vivid-cyan-blue) !important;}.has-vivid-purple-border-color{border-color: var(--wp--preset--color--vivid-purple) !important;}.has-vivid-cyan-blue-to-vivid-purple-gradient-background{background: var(--wp--preset--gradient--vivid-cyan-blue-to-vivid-purple) !important;}.has-light-green-cyan-to-vivid-green-cyan-gradient-background{background: var(--wp--preset--gradient--light-green-cyan-to-vivid-green-cyan) !important;}.has-luminous-vivid-amber-to-luminous-vivid-orange-gradient-background{background: var(--wp--preset--gradient--luminous-vivid-amber-to-luminous-vivid-orange) !important;}.has-luminous-vivid-orange-to-vivid-red-gradient-background{background: var(--wp--preset--gradient--luminous-vivid-orange-to-vivid-red) !important;}.has-very-light-gray-to-cyan-bluish-gray-gradient-background{background: var(--wp--preset--gradient--very-light-gray-to-cyan-bluish-gray) !important;}.has-cool-to-warm-spectrum-gradient-background{background: var(--wp--preset--gradient--cool-to-warm-spectrum) !important;}.has-blush-light-purple-gradient-background{background: var(--wp--preset--gradient--blush-light-purple) !important;}.has-blush-bordeaux-gradient-background{background: var(--wp--preset--gradient--blush-bordeaux) !important;}.has-luminous-dusk-gradient-background{background: var(--wp--preset--gradient--luminous-dusk) !important;}.has-pale-ocean-gradient-background{background: var(--wp--preset--gradient--pale-ocean) !important;}.has-electric-grass-gradient-background{background: var(--wp--preset--gradient--electric-grass) !important;}.has-midnight-gradient-background{background: var(--wp--preset--gradient--midnight) !important;}.has-small-font-size{font-size: var(--wp--preset--font-size--small) !important;}.has-medium-font-size{font-size: var(--wp--preset--font-size--medium) !important;}.has-large-font-size{font-size: var(--wp--preset--font-size--large) !important;}.has-x-large-font-size{font-size: var(--wp--preset--font-size--x-large) !important;} </style> <script type="text/javascript" id="chaty-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var chaty_settings = {"chaty_widgets":[{"id":0,"identifier":0,"settings":{"cta_type":"simple-view","cta_body":"","cta_head":"","cta_head_bg_color":"","cta_head_text_color":"","show_close_button":"yes","position":"right","custom_position":1,"bottom_spacing":25,"side_spacing":25,"icon_view":"vertical","default_state":"click","cta_text":"Li\u00ean h\u1ec7","cta_text_color":"#333333","cta_bg_color":"#ffffff","show_cta":"first_click","is_pending_mesg_enabled":"off","pending_mesg_count":"1","pending_mesg_count_color":"#ffffff","pending_mesg_count_bgcolor":"#dd0000","widget_icon":"chat-base","widget_icon_url":"","widget_fa_icon":"","font_family":"System Stack","widget_size":"54","custom_widget_size":"54","is_google_analytics_enabled":"off","close_text":"Hide","widget_color":"#a886cd","widget_icon_color":"#ffffff","widget_rgb_color":"168,134,205","has_custom_css":0,"custom_css":"","widget_token":"5143113e09","widget_index":"","attention_effect":""},"triggers":{"has_time_delay":1,"time_delay":0,"exit_intent":0,"has_display_after_page_scroll":0,"display_after_page_scroll":0,"auto_hide_widget":0,"hide_after":0,"show_on_pages_rules":[],"time_diff":0,"has_date_scheduling_rules":0,"date_scheduling_rules":{"start_date_time":"","end_date_time":""},"date_scheduling_rules_timezone":0,"day_hours_scheduling_rules_timezone":0,"has_day_hours_scheduling_rules":0,"day_hours_scheduling_rules":[],"day_time_diff":"","show_on_direct_visit":0,"show_on_referrer_social_network":0,"show_on_referrer_search_engines":0,"show_on_referrer_google_ads":0,"show_on_referrer_urls":[],"has_show_on_specific_referrer_urls":0,"has_traffic_source":0,"has_countries":0,"countries":[],"has_target_rules":0},"channels":[{"channel":"Phone","value":"+840899525268","hover_text":"0899 525 268","svg_icon":"<svg width=\"39\" height=\"39\" viewBox=\"0 0 39 39\" fill=\"none\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><circle class=\"color-element\" cx=\"19.4395\" cy=\"19.4395\" r=\"19.4395\" fill=\"#03E78B\"\/><path d=\"M19.3929 14.9176C17.752 14.7684 16.2602 14.3209 14.7684 13.7242C14.0226 13.4259 13.1275 13.7242 12.8292 14.4701L11.7849 16.2602C8.65222 14.6193 6.11623 11.9341 4.47529 8.95057L6.41458 7.90634C7.16046 7.60799 7.45881 6.71293 7.16046 5.96705C6.56375 4.47529 6.11623 2.83435 5.96705 1.34259C5.96705 0.596704 5.22117 0 4.47529 0H0.745882C0.298353 0 5.69062e-07 0.298352 5.69062e-07 0.745881C5.69062e-07 3.72941 0.596704 6.71293 1.93929 9.3981C3.87858 13.575 7.30964 16.8569 11.3374 18.7962C14.0226 20.1388 17.0061 20.7355 19.9896 20.7355C20.4371 20.7355 20.7355 20.4371 20.7355 19.9896V16.4094C20.7355 15.5143 20.1388 14.9176 19.3929 14.9176Z\" transform=\"translate(9.07179 9.07178)\" fill=\"white\"\/><\/svg>","is_desktop":1,"is_mobile":1,"icon_color":"#03E78B","icon_rgb_color":"3,231,139","channel_type":"Phone","custom_image_url":"","order":"","pre_set_message":"","is_use_web_version":"1","is_open_new_tab":"1","is_default_open":"0","has_welcome_message":"0","chat_welcome_message":"","qr_code_image_url":"","mail_subject":"","channel_account_type":"personal","contact_form_settings":[],"contact_fields":[],"url":"tel:+840899525268","mobile_target":"","desktop_target":"","target":"","is_agent":"0","agent_data":[],"header_text":"","header_sub_text":"","header_bg_color":"","header_text_color":"","widget_token":"5143113e09","widget_index":"","click_event":"","is_agent_desktop":"0","is_agent_mobile":"0","v2_site_key":"","v3_site_key":"","enable_recaptcha":"0","hide_recaptcha_badge":"no"},{"channel":"Whatsapp","value":"+84899525268","hover_text":"WhatsApp","svg_icon":"<svg width=\"39\" height=\"39\" viewBox=\"0 0 39 39\" fill=\"none\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><circle class=\"color-element\" cx=\"19.4395\" cy=\"19.4395\" r=\"19.4395\" fill=\"#49E670\"\/><path d=\"M12.9821 10.1115C12.7029 10.7767 11.5862 11.442 10.7486 11.575C10.1902 11.7081 9.35269 11.8411 6.84003 10.7767C3.48981 9.44628 1.39593 6.25317 1.25634 6.12012C1.11674 5.85403 2.13001e-06 4.39053 2.13001e-06 2.92702C2.13001e-06 1.46351 0.83755 0.665231 1.11673 0.399139C1.39592 0.133046 1.8147 1.01506e-06 2.23348 1.01506e-06C2.37307 1.01506e-06 2.51267 1.01506e-06 2.65226 1.01506e-06C2.93144 1.01506e-06 3.21063 -2.02219e-06 3.35022 0.532183C3.62941 1.19741 4.32736 2.66092 4.32736 2.79397C4.46696 2.92702 4.46696 3.19311 4.32736 3.32616C4.18777 3.59225 4.18777 3.59224 3.90858 3.85834C3.76899 3.99138 3.6294 4.12443 3.48981 4.39052C3.35022 4.52357 3.21063 4.78966 3.35022 5.05576C3.48981 5.32185 4.18777 6.38622 5.16491 7.18449C6.42125 8.24886 7.39839 8.51496 7.81717 8.78105C8.09636 8.91409 8.37554 8.9141 8.65472 8.648C8.93391 8.38191 9.21309 7.98277 9.49228 7.58363C9.77146 7.31754 10.0507 7.1845 10.3298 7.31754C10.609 7.45059 12.2841 8.11582 12.5633 8.38191C12.8425 8.51496 13.1217 8.648 13.1217 8.78105C13.1217 8.78105 13.1217 9.44628 12.9821 10.1115Z\" transform=\"translate(12.9597 12.9597)\" fill=\"#FAFAFA\"\/><path d=\"M0.196998 23.295L0.131434 23.4862L0.323216 23.4223L5.52771 21.6875C7.4273 22.8471 9.47325 23.4274 11.6637 23.4274C18.134 23.4274 23.4274 18.134 23.4274 11.6637C23.4274 5.19344 18.134 -0.1 11.6637 -0.1C5.19344 -0.1 -0.1 5.19344 -0.1 11.6637C-0.1 13.9996 0.624492 16.3352 1.93021 18.2398L0.196998 23.295ZM5.87658 19.8847L5.84025 19.8665L5.80154 19.8788L2.78138 20.8398L3.73978 17.9646L3.75932 17.906L3.71562 17.8623L3.43104 17.5777C2.27704 15.8437 1.55796 13.8245 1.55796 11.6637C1.55796 6.03288 6.03288 1.55796 11.6637 1.55796C17.2945 1.55796 21.7695 6.03288 21.7695 11.6637C21.7695 17.2945 17.2945 21.7695 11.6637 21.7695C9.64222 21.7695 7.76778 21.1921 6.18227 20.039L6.17557 20.0342L6.16817 20.0305L5.87658 19.8847Z\" transform=\"translate(7.7758 7.77582)\" fill=\"white\" stroke=\"white\" stroke-width=\"0.2\"\/><\/svg>","is_desktop":0,"is_mobile":0,"icon_color":"#49E670","icon_rgb_color":"73,230,112","channel_type":"Whatsapp","custom_image_url":"","order":"","pre_set_message":"","is_use_web_version":"1","is_open_new_tab":"1","is_default_open":"0","has_welcome_message":"0","chat_welcome_message":"<p>How can I help you? :)<\/p>","qr_code_image_url":"","mail_subject":"","channel_account_type":"personal","contact_form_settings":[],"contact_fields":[],"url":"https:\/\/web.whatsapp.com\/send?phone=+84899525268","mobile_target":"","desktop_target":"_blank","target":"_blank","is_agent":"0","agent_data":[],"header_text":"","header_sub_text":"","header_bg_color":"","header_text_color":"","widget_token":"5143113e09","widget_index":"","click_event":"","is_agent_desktop":"0","is_agent_mobile":"0","v2_site_key":"","v3_site_key":"","enable_recaptcha":"0","hide_recaptcha_badge":"no"},{"channel":"SMS","value":"+840899525268","hover_text":"SMS","svg_icon":"<svg width=\"39\" height=\"39\" viewBox=\"0 0 39 39\" fill=\"none\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><circle class=\"color-element\" cx=\"19.4395\" cy=\"19.4395\" r=\"19.4395\" fill=\"#FF549C\"\/><path fill-rule=\"evenodd\" clip-rule=\"evenodd\" d=\"M2.60298 0H16.9194C18.351 0 19.5224 1.19321 19.5224 2.65158V14.5838C19.5224 16.0421 18.351 17.2354 16.9194 17.2354H7.4185L3.64418 20.4173C3.51402 20.5499 3.38388 20.5499 3.25372 20.5499H2.99344C2.73314 20.4173 2.60298 20.1521 2.60298 19.887V17.2354C1.17134 17.2354 0 16.0421 0 14.5838V2.65158C0 1.19321 1.17134 0 2.60298 0ZM2.60316 11.2696C2.60316 11.6673 2.86346 11.9325 3.25391 11.9325H4.5554C5.5966 11.9325 6.50764 11.0044 6.50764 9.94376C6.50764 8.88312 5.5966 7.95505 4.5554 7.95505C4.16496 7.95505 3.90465 7.68991 3.90465 7.29218C3.90465 6.89441 4.16496 6.62927 4.5554 6.62927H5.85689C6.24733 6.62927 6.50764 6.36411 6.50764 5.96637C6.50764 5.56863 6.24733 5.30347 5.85689 5.30347H4.5554C3.51421 5.30347 2.60316 6.23154 2.60316 7.29218C2.60316 8.35281 3.51421 9.28085 4.5554 9.28085C4.94585 9.28085 5.20613 9.54602 5.20613 9.94376C5.20613 10.3415 4.94585 10.6067 4.5554 10.6067H3.25391C2.86346 10.6067 2.60316 10.8718 2.60316 11.2696ZM14.9678 11.9325H13.6664C13.2759 11.9325 13.0156 11.6673 13.0156 11.2696C13.0156 10.8718 13.2759 10.6067 13.6664 10.6067H14.9678C15.3583 10.6067 15.6186 10.3415 15.6186 9.94376C15.6186 9.54602 15.3583 9.28085 14.9678 9.28085C13.9267 9.28085 13.0156 8.35281 13.0156 7.29218C13.0156 6.23154 13.9267 5.30347 14.9678 5.30347H16.2693C16.6598 5.30347 16.9201 5.56863 16.9201 5.96637C16.9201 6.36411 16.6598 6.62927 16.2693 6.62927H14.9678C14.5774 6.62927 14.3171 6.89441 14.3171 7.29218C14.3171 7.68991 14.5774 7.95505 14.9678 7.95505C16.009 7.95505 16.9201 8.88312 16.9201 9.94376C16.9201 11.0044 16.009 11.9325 14.9678 11.9325ZM10.4126 11.2697C10.4126 11.6674 10.6729 11.9326 11.0633 11.9326C11.4538 11.9326 11.7141 11.6674 11.8442 11.2697V5.96649C11.8442 5.70135 11.5839 5.43619 11.3236 5.30362C10.9332 5.30362 10.6729 5.43619 10.5427 5.70135L9.76186 7.15973L8.98094 5.70135C8.85081 5.43619 8.46034 5.17102 8.20006 5.30362C7.93977 5.43619 7.67946 5.70135 7.67946 5.96649V11.2697C7.67946 11.6674 7.93977 11.9326 8.33022 11.9326C8.72066 11.9326 8.98094 11.6674 8.98094 11.2697V8.75067L9.1111 8.88327C9.37138 9.28101 10.0221 9.28101 10.2825 8.88327L10.4126 8.75067V11.2697Z\" transform=\"translate(9.67801 10.4601)\" fill=\"white\"\/><\/svg>","is_desktop":0,"is_mobile":0,"icon_color":"#FF549C","icon_rgb_color":"255,84,156","channel_type":"SMS","custom_image_url":"","order":"","pre_set_message":"","is_use_web_version":"1","is_open_new_tab":"1","is_default_open":"0","has_welcome_message":"0","chat_welcome_message":"","qr_code_image_url":"","mail_subject":"","channel_account_type":"personal","contact_form_settings":[],"contact_fields":[],"url":"sms:+840899525268","mobile_target":"","desktop_target":"","target":"","is_agent":"0","agent_data":[],"header_text":"","header_sub_text":"","header_bg_color":"","header_text_color":"","widget_token":"5143113e09","widget_index":"","click_event":"","is_agent_desktop":"0","is_agent_mobile":"0","v2_site_key":"","v3_site_key":"","enable_recaptcha":"0","hide_recaptcha_badge":"no"},{"channel":"Link","value":"https:\/\/zalo.me\/0899525268","hover_text":"Zalo","svg_icon":"<svg width=\"39\" height=\"39\" viewBox=\"0 0 39 39\" fill=\"none\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><circle class=\"color-element\" cx=\"19.4395\" cy=\"19.4395\" r=\"19.4395\" fill=\"#1E88E5\"\/><mask id=\"path-2-outside-1\" maskUnits=\"userSpaceOnUse\" x=\"-1\" y=\"-1\" width=\"13\" height=\"14\" fill=\"black\"><rect fill=\"white\" x=\"-1\" y=\"-1\" width=\"13\" height=\"14\"\/><path fill-rule=\"evenodd\" clip-rule=\"evenodd\" d=\"M9.10658 1.73537C9.10658 1.73537 9.10658 1.73538 9.10659 1.73538L9.93879 2.58495C9.9388 2.58495 9.9388 2.58495 9.9388 2.58496C9.99645 2.64381 10.0508 2.70475 10.1019 2.76754C10.3002 3.0113 10.6804 3.07698 10.9003 2.85252C11.0424 2.70754 11.0721 2.4836 10.9533 2.31904C10.849 2.17452 10.7327 2.03614 10.6046 1.90532C10.6046 1.9053 10.6046 1.90529 10.6045 1.90528L9.77236 1.05572C9.77236 1.05572 9.77235 1.05572 9.77235 1.05572C8.39351 -0.351905 6.15792 -0.351905 4.77907 1.05571C4.77907 1.05572 4.77907 1.05572 4.77906 1.05572L1.03414 4.87877C1.03413 4.87878 1.03413 4.87878 1.03413 4.87878C-0.344706 6.2864 -0.34471 8.56858 1.03412 9.9762C1.03413 9.97621 1.03414 9.97622 1.03415 9.97623L1.86633 10.8258C1.86634 10.8258 1.86635 10.8258 1.86636 10.8258C3.24521 12.2334 5.48072 12.2334 6.85962 10.8258C6.85963 10.8258 6.85964 10.8258 6.85964 10.8258L9.28893 8.34581C9.47006 8.1609 9.47006 7.86509 9.28893 7.68018C9.10243 7.48979 8.79591 7.48979 8.60942 7.68018L6.19386 10.1461C6.19386 10.1461 6.19386 10.1461 6.19386 10.1461C5.1827 11.1784 3.54326 11.1784 2.53215 10.1461C2.53213 10.1461 2.53211 10.1461 2.53209 10.1461L1.69991 9.29657C1.69991 9.29657 1.6999 9.29656 1.6999 9.29655C0.688737 8.2643 0.688739 6.59069 1.6999 5.55844C1.6999 5.55843 1.69991 5.55843 1.69991 5.55843L5.44484 1.73538C5.44484 1.73538 5.44484 1.73537 5.44484 1.73537C6.45601 0.703119 8.09541 0.703118 9.10658 1.73537Z\"\/><\/mask><path fill-rule=\"evenodd\" clip-rule=\"evenodd\" d=\"M9.10658 1.73537C9.10658 1.73537 9.10658 1.73538 9.10659 1.73538L9.93879 2.58495C9.9388 2.58495 9.9388 2.58495 9.9388 2.58496C9.99645 2.64381 10.0508 2.70475 10.1019 2.76754C10.3002 3.0113 10.6804 3.07698 10.9003 2.85252C11.0424 2.70754 11.0721 2.4836 10.9533 2.31904C10.849 2.17452 10.7327 2.03614 10.6046 1.90532C10.6046 1.9053 10.6046 1.90529 10.6045 1.90528L9.77236 1.05572C9.77236 1.05572 9.77235 1.05572 9.77235 1.05572C8.39351 -0.351905 6.15792 -0.351905 4.77907 1.05571C4.77907 1.05572 4.77907 1.05572 4.77906 1.05572L1.03414 4.87877C1.03413 4.87878 1.03413 4.87878 1.03413 4.87878C-0.344706 6.2864 -0.34471 8.56858 1.03412 9.9762C1.03413 9.97621 1.03414 9.97622 1.03415 9.97623L1.86633 10.8258C1.86634 10.8258 1.86635 10.8258 1.86636 10.8258C3.24521 12.2334 5.48072 12.2334 6.85962 10.8258C6.85963 10.8258 6.85964 10.8258 6.85964 10.8258L9.28893 8.34581C9.47006 8.1609 9.47006 7.86509 9.28893 7.68018C9.10243 7.48979 8.79591 7.48979 8.60942 7.68018L6.19386 10.1461C6.19386 10.1461 6.19386 10.1461 6.19386 10.1461C5.1827 11.1784 3.54326 11.1784 2.53215 10.1461C2.53213 10.1461 2.53211 10.1461 2.53209 10.1461L1.69991 9.29657C1.69991 9.29657 1.6999 9.29656 1.6999 9.29655C0.688737 8.2643 0.688739 6.59069 1.6999 5.55844C1.6999 5.55843 1.69991 5.55843 1.69991 5.55843L5.44484 1.73538C5.44484 1.73538 5.44484 1.73537 5.44484 1.73537C6.45601 0.703119 8.09541 0.703118 9.10658 1.73537Z\" transform=\"translate(9.95154 16.0478)\" fill=\"white\"\/><path d=\"M5.44484 1.73538L5.23053 1.52545L5.44484 1.73538ZM5.44484 1.73537L5.23053 1.52544L5.44484 1.73537ZM1.6999 5.55844L1.48559 5.3485L1.6999 5.55844ZM1.69991 5.55843L1.91422 5.76836L1.69991 5.55843ZM1.69991 9.29657L1.91422 9.08664L1.69991 9.29657ZM1.6999 9.29655L1.91421 9.08662L1.6999 9.29655ZM2.53215 10.1461L2.31784 10.3561L2.53215 10.1461ZM2.53209 10.1461L2.31778 10.356L2.53209 10.1461ZM6.19386 10.1461L5.97955 9.93618L6.19386 10.1461ZM6.19386 10.1461L6.40817 10.356L6.19386 10.1461ZM8.60942 7.68018L8.82373 7.89011L8.60942 7.68018ZM9.28893 8.34581L9.07462 8.13588L9.28893 8.34581ZM6.85962 10.8258L6.64532 10.6158L6.85962 10.8258ZM6.85964 10.8258L7.07395 11.0357L6.85964 10.8258ZM1.86633 10.8258L2.08064 10.6158L1.86633 10.8258ZM1.86636 10.8258L2.08067 10.6159L1.86636 10.8258ZM1.03412 9.9762L1.24843 9.76628L1.03412 9.9762ZM1.03415 9.97623L0.819841 10.1862L1.03415 9.97623ZM1.03414 4.87877L0.819827 4.66884L1.03414 4.87877ZM1.03413 4.87878L1.24844 5.08871L1.03413 4.87878ZM4.77907 1.05571L4.99338 1.26564L4.77907 1.05571ZM4.77906 1.05572L4.99338 1.26565L4.77906 1.05572ZM9.77236 1.05572L9.55805 1.26565L9.77236 1.05572ZM9.77235 1.05572L9.98666 0.845785L9.77235 1.05572ZM10.6046 1.90532L10.8189 1.6954L10.6046 1.90532ZM10.6045 1.90528L10.8189 1.69535L10.6045 1.90528ZM10.9533 2.31904L10.7101 2.49464L10.9533 2.31904ZM10.1019 2.76754L9.86916 2.95685L10.1019 2.76754ZM9.10659 1.73538L9.3209 1.52545L9.10659 1.73538ZM9.10658 1.73537L8.89227 1.9453L9.10658 1.73537ZM9.93879 2.58495L10.1531 2.37502L9.93879 2.58495ZM9.9388 2.58496L10.1531 2.37503L9.9388 2.58496ZM10.1531 2.37502L9.3209 1.52545L8.89228 1.94531L9.72448 2.79488L10.1531 2.37502ZM10.3346 2.57823C10.2777 2.50832 10.2172 2.4405 10.1531 2.37503L9.72449 2.79488C9.77566 2.84713 9.82388 2.90119 9.86916 2.95685L10.3346 2.57823ZM11.1966 2.14344C11.0835 1.98684 10.9576 1.83698 10.8189 1.6954L10.3903 2.11524C10.5079 2.2353 10.6145 2.3622 10.7101 2.49464L11.1966 2.14344ZM10.8189 1.69535L9.98667 0.845789L9.55805 1.26565L10.3902 2.11521L10.8189 1.69535ZM9.98666 0.845785C8.49018 -0.681928 6.06124 -0.681928 4.56476 0.845784L4.99338 1.26564C6.25459 -0.0218819 8.29683 -0.0218814 9.55804 1.26565L9.98666 0.845785ZM4.56475 0.84579L0.819827 4.66884L1.24845 5.0887L4.99338 1.26565L4.56475 0.84579ZM0.819819 4.66885C-0.673269 6.1931 -0.673273 8.66187 0.819807 10.1861L1.24843 9.76628C-0.0161474 8.47529 -0.016144 6.37969 1.24844 5.08871L0.819819 4.66885ZM0.819841 10.1862L1.65203 11.0357L2.08064 10.6158L1.24846 9.7663L0.819841 10.1862ZM1.65205 11.0357C3.14854 12.5634 5.57739 12.5634 7.07393 11.0357L6.64532 10.6158C5.38405 11.9034 3.34188 11.9034 2.08067 10.6159L1.65205 11.0357ZM7.07395 11.0357L9.50324 8.55574L9.07462 8.13588L6.64533 10.6158L7.07395 11.0357ZM6.40817 10.356L8.82373 7.89011L8.39511 7.47025L5.97955 9.93618L6.40817 10.356ZM2.31784 10.3561C3.44659 11.5084 5.27938 11.5084 6.40817 10.356L5.97955 9.93618C5.08603 10.8483 3.63993 10.8483 2.74646 9.93621L2.31784 10.3561ZM1.48561 9.50651L2.31778 10.356L2.7464 9.93615L1.91422 9.08664L1.48561 9.50651ZM1.48559 5.3485C0.360176 6.49739 0.360173 8.35759 1.48559 9.50648L1.91421 9.08662C1.0173 8.171 1.0173 6.68399 1.91421 5.76837L1.48559 5.3485ZM5.23053 1.52545L1.4856 5.3485L1.91422 5.76836L5.65915 1.94531L5.23053 1.52545ZM9.32089 1.52544C8.19208 0.373095 6.35934 0.373096 5.23053 1.52544L5.65915 1.9453C6.55268 1.03314 7.99874 1.03314 8.89227 1.9453L9.32089 1.52544ZM5.65915 1.94531C5.65915 1.94531 5.65915 1.94531 5.65915 1.9453L5.23053 1.52544C5.23053 1.52544 5.23053 1.52544 5.23053 1.52545L5.65915 1.94531ZM1.91421 5.76837C1.91421 5.76837 1.91422 5.76836 1.91422 5.76836L1.4856 5.3485C1.4856 5.3485 1.48559 5.3485 1.48559 5.3485L1.91421 5.76837ZM1.91422 9.08664C1.91422 9.08663 1.91421 9.08663 1.91421 9.08662L1.48559 9.50648C1.48559 9.50649 1.4856 9.5065 1.48561 9.50651L1.91422 9.08664ZM2.74646 9.93621C2.74644 9.93619 2.74642 9.93617 2.7464 9.93615L2.31778 10.356C2.3178 10.356 2.31782 10.356 2.31784 10.3561L2.74646 9.93621ZM5.97955 9.93618C5.97955 9.93618 5.97955 9.93618 5.97955 9.93618L6.40817 10.356C6.40817 10.356 6.40817 10.356 6.40817 10.356L5.97955 9.93618ZM9.50324 7.47025C9.1991 7.15977 8.69924 7.15977 8.39511 7.47025L8.82373 7.89011C8.89259 7.81981 9.00576 7.81981 9.07462 7.89011L9.50324 7.47025ZM9.50324 8.55574C9.79862 8.25419 9.79862 7.77179 9.50324 7.47025L9.07462 7.89011C9.1415 7.95838 9.1415 8.0676 9.07462 8.13588L9.50324 8.55574ZM7.07393 11.0357C7.07394 11.0357 7.07395 11.0357 7.07395 11.0357L6.64533 10.6158C6.64533 10.6158 6.64532 10.6158 6.64532 10.6158L7.07393 11.0357ZM1.65203 11.0357C1.65203 11.0357 1.65204 11.0357 1.65205 11.0357L2.08067 10.6159C2.08066 10.6158 2.08065 10.6158 2.08064 10.6158L1.65203 11.0357ZM0.819807 10.1861C0.819819 10.1861 0.81983 10.1862 0.819841 10.1862L1.24846 9.7663C1.24845 9.76629 1.24844 9.76628 1.24843 9.76628L0.819807 10.1861ZM0.819827 4.66884C0.819824 4.66884 0.819822 4.66885 0.819819 4.66885L1.24844 5.08871C1.24844 5.08871 1.24845 5.08871 1.24845 5.0887L0.819827 4.66884ZM4.56476 0.845784C4.56476 0.845786 4.56476 0.845788 4.56475 0.84579L4.99338 1.26565C4.99338 1.26565 4.99338 1.26565 4.99338 1.26564L4.56476 0.845784ZM9.98667 0.845789C9.98667 0.845788 9.98666 0.845787 9.98666 0.845785L9.55804 1.26565C9.55804 1.26565 9.55804 1.26565 9.55805 1.26565L9.98667 0.845789ZM10.8189 1.6954C10.8189 1.69538 10.8189 1.69536 10.8189 1.69535L10.3902 2.11521C10.3902 2.11522 10.3903 2.11523 10.3903 2.11524L10.8189 1.6954ZM11.1146 3.06246C11.3462 2.82606 11.411 2.44051 11.1966 2.14344L10.7101 2.49464C10.7332 2.52669 10.7385 2.58902 10.686 2.64258L11.1146 3.06246ZM9.86916 2.95685C10.1487 3.30046 10.7367 3.44829 11.1146 3.06246L10.686 2.64258C10.652 2.67732 10.6006 2.69693 10.531 2.68804C10.4586 2.67877 10.3842 2.63918 10.3346 2.57823L9.86916 2.95685ZM9.3209 1.52545C9.32089 1.52544 9.32089 1.52544 9.32089 1.52544L8.89227 1.9453C8.89227 1.9453 8.89227 1.94531 8.89228 1.94531L9.3209 1.52545ZM9.72448 2.79488C9.72448 2.79488 9.72448 2.79488 9.72449 2.79488L10.1531 2.37503C10.1531 2.37503 10.1531 2.37502 10.1531 2.37502L9.72448 2.79488Z\" transform=\"translate(9.95154 16.0478)\" fill=\"white\" mask=\"url(#path-2-outside-1)\"\/><mask id=\"path-4-outside-2\" maskUnits=\"userSpaceOnUse\" x=\"-1\" y=\"-1\" width=\"13\" height=\"14\" fill=\"black\"><rect fill=\"white\" x=\"-1\" y=\"-1\" width=\"13\" height=\"14\"\/><path fill-rule=\"evenodd\" clip-rule=\"evenodd\" d=\"M9.10658 1.73537C9.10658 1.73537 9.10658 1.73538 9.10659 1.73538L9.93879 2.58495C9.9388 2.58495 9.9388 2.58495 9.9388 2.58496C9.99645 2.64381 10.0508 2.70475 10.1019 2.76754C10.3002 3.0113 10.6804 3.07698 10.9003 2.85252C11.0424 2.70754 11.0721 2.4836 10.9533 2.31904C10.849 2.17452 10.7327 2.03614 10.6046 1.90532C10.6046 1.9053 10.6046 1.90529 10.6045 1.90528L9.77236 1.05572C9.77236 1.05572 9.77235 1.05572 9.77235 1.05572C8.39351 -0.351905 6.15792 -0.351905 4.77907 1.05571C4.77907 1.05572 4.77907 1.05572 4.77906 1.05572L1.03414 4.87877C1.03413 4.87878 1.03413 4.87878 1.03413 4.87878C-0.344706 6.2864 -0.34471 8.56858 1.03412 9.9762C1.03413 9.97621 1.03414 9.97622 1.03415 9.97623L1.86633 10.8258C1.86634 10.8258 1.86635 10.8258 1.86636 10.8258C3.24521 12.2334 5.48072 12.2334 6.85962 10.8258C6.85963 10.8258 6.85964 10.8258 6.85964 10.8258L9.28893 8.34581C9.47006 8.1609 9.47006 7.86509 9.28893 7.68018C9.10243 7.48979 8.79591 7.48979 8.60942 7.68018L6.19386 10.1461C6.19386 10.1461 6.19386 10.1461 6.19386 10.1461C5.1827 11.1784 3.54326 11.1784 2.53215 10.1461C2.53213 10.1461 2.53211 10.1461 2.53209 10.1461L1.69991 9.29657C1.69991 9.29657 1.6999 9.29656 1.6999 9.29655C0.688737 8.2643 0.688739 6.59069 1.6999 5.55844C1.6999 5.55843 1.69991 5.55843 1.69991 5.55843L5.44484 1.73538C5.44484 1.73538 5.44484 1.73537 5.44484 1.73537C6.45601 0.703119 8.09541 0.703118 9.10658 1.73537Z\"\/><\/mask><path fill-rule=\"evenodd\" clip-rule=\"evenodd\" d=\"M9.10658 1.73537C9.10658 1.73537 9.10658 1.73538 9.10659 1.73538L9.93879 2.58495C9.9388 2.58495 9.9388 2.58495 9.9388 2.58496C9.99645 2.64381 10.0508 2.70475 10.1019 2.76754C10.3002 3.0113 10.6804 3.07698 10.9003 2.85252C11.0424 2.70754 11.0721 2.4836 10.9533 2.31904C10.849 2.17452 10.7327 2.03614 10.6046 1.90532C10.6046 1.9053 10.6046 1.90529 10.6045 1.90528L9.77236 1.05572C9.77236 1.05572 9.77235 1.05572 9.77235 1.05572C8.39351 -0.351905 6.15792 -0.351905 4.77907 1.05571C4.77907 1.05572 4.77907 1.05572 4.77906 1.05572L1.03414 4.87877C1.03413 4.87878 1.03413 4.87878 1.03413 4.87878C-0.344706 6.2864 -0.34471 8.56858 1.03412 9.9762C1.03413 9.97621 1.03414 9.97622 1.03415 9.97623L1.86633 10.8258C1.86634 10.8258 1.86635 10.8258 1.86636 10.8258C3.24521 12.2334 5.48072 12.2334 6.85962 10.8258C6.85963 10.8258 6.85964 10.8258 6.85964 10.8258L9.28893 8.34581C9.47006 8.1609 9.47006 7.86509 9.28893 7.68018C9.10243 7.48979 8.79591 7.48979 8.60942 7.68018L6.19386 10.1461C6.19386 10.1461 6.19386 10.1461 6.19386 10.1461C5.1827 11.1784 3.54326 11.1784 2.53215 10.1461C2.53213 10.1461 2.53211 10.1461 2.53209 10.1461L1.69991 9.29657C1.69991 9.29657 1.6999 9.29656 1.6999 9.29655C0.688737 8.2643 0.688739 6.59069 1.6999 5.55844C1.6999 5.55843 1.69991 5.55843 1.69991 5.55843L5.44484 1.73538C5.44484 1.73538 5.44484 1.73537 5.44484 1.73537C6.45601 0.703119 8.09541 0.703118 9.10658 1.73537Z\" transform=\"translate(28.9286 22.8312) rotate(-180)\" fill=\"white\"\/><path d=\"M5.44484 1.73538L5.23053 1.52545L5.44484 1.73538ZM5.44484 1.73537L5.23053 1.52544L5.44484 1.73537ZM1.6999 5.55844L1.48559 5.3485L1.6999 5.55844ZM1.69991 5.55843L1.91422 5.76836L1.69991 5.55843ZM1.69991 9.29657L1.91422 9.08664L1.69991 9.29657ZM1.6999 9.29655L1.91421 9.08662L1.6999 9.29655ZM2.53215 10.1461L2.31784 10.3561L2.53215 10.1461ZM2.53209 10.1461L2.31778 10.356L2.53209 10.1461ZM6.19386 10.1461L5.97955 9.93618L6.19386 10.1461ZM6.19386 10.1461L6.40817 10.356L6.19386 10.1461ZM8.60942 7.68018L8.82373 7.89011L8.60942 7.68018ZM9.28893 8.34581L9.07462 8.13588L9.28893 8.34581ZM6.85962 10.8258L6.64532 10.6158L6.85962 10.8258ZM6.85964 10.8258L7.07395 11.0357L6.85964 10.8258ZM1.86633 10.8258L2.08064 10.6158L1.86633 10.8258ZM1.86636 10.8258L2.08067 10.6159L1.86636 10.8258ZM1.03412 9.9762L1.24843 9.76628L1.03412 9.9762ZM1.03415 9.97623L0.819841 10.1862L1.03415 9.97623ZM1.03414 4.87877L0.819827 4.66884L1.03414 4.87877ZM1.03413 4.87878L1.24844 5.08871L1.03413 4.87878ZM4.77907 1.05571L4.99338 1.26564L4.77907 1.05571ZM4.77906 1.05572L4.99338 1.26565L4.77906 1.05572ZM9.77236 1.05572L9.55805 1.26565L9.77236 1.05572ZM9.77235 1.05572L9.98666 0.845785L9.77235 1.05572ZM10.6046 1.90532L10.8189 1.6954L10.6046 1.90532ZM10.6045 1.90528L10.8189 1.69535L10.6045 1.90528ZM10.9533 2.31904L10.7101 2.49464L10.9533 2.31904ZM10.1019 2.76754L9.86916 2.95685L10.1019 2.76754ZM9.10659 1.73538L9.3209 1.52545L9.10659 1.73538ZM9.10658 1.73537L8.89227 1.9453L9.10658 1.73537ZM9.93879 2.58495L10.1531 2.37502L9.93879 2.58495ZM9.9388 2.58496L10.1531 2.37503L9.9388 2.58496ZM10.1531 2.37502L9.3209 1.52545L8.89228 1.94531L9.72448 2.79488L10.1531 2.37502ZM10.3346 2.57823C10.2777 2.50832 10.2172 2.4405 10.1531 2.37503L9.72449 2.79488C9.77566 2.84713 9.82388 2.90119 9.86916 2.95685L10.3346 2.57823ZM11.1966 2.14344C11.0835 1.98684 10.9576 1.83698 10.8189 1.6954L10.3903 2.11524C10.5079 2.2353 10.6145 2.3622 10.7101 2.49464L11.1966 2.14344ZM10.8189 1.69535L9.98667 0.845789L9.55805 1.26565L10.3902 2.11521L10.8189 1.69535ZM9.98666 0.845785C8.49018 -0.681928 6.06124 -0.681928 4.56476 0.845784L4.99338 1.26564C6.25459 -0.0218819 8.29683 -0.0218814 9.55804 1.26565L9.98666 0.845785ZM4.56475 0.84579L0.819827 4.66884L1.24845 5.0887L4.99338 1.26565L4.56475 0.84579ZM0.819819 4.66885C-0.673269 6.1931 -0.673273 8.66187 0.819807 10.1861L1.24843 9.76628C-0.0161474 8.47529 -0.016144 6.37969 1.24844 5.08871L0.819819 4.66885ZM0.819841 10.1862L1.65203 11.0357L2.08064 10.6158L1.24846 9.7663L0.819841 10.1862ZM1.65205 11.0357C3.14854 12.5634 5.57739 12.5634 7.07393 11.0357L6.64532 10.6158C5.38405 11.9034 3.34188 11.9034 2.08067 10.6159L1.65205 11.0357ZM7.07395 11.0357L9.50324 8.55574L9.07462 8.13588L6.64533 10.6158L7.07395 11.0357ZM6.40817 10.356L8.82373 7.89011L8.39511 7.47025L5.97955 9.93618L6.40817 10.356ZM2.31784 10.3561C3.44659 11.5084 5.27938 11.5084 6.40817 10.356L5.97955 9.93618C5.08603 10.8483 3.63993 10.8483 2.74646 9.93621L2.31784 10.3561ZM1.48561 9.50651L2.31778 10.356L2.7464 9.93615L1.91422 9.08664L1.48561 9.50651ZM1.48559 5.3485C0.360176 6.49739 0.360173 8.35759 1.48559 9.50648L1.91421 9.08662C1.0173 8.171 1.0173 6.68399 1.91421 5.76837L1.48559 5.3485ZM5.23053 1.52545L1.4856 5.3485L1.91422 5.76836L5.65915 1.94531L5.23053 1.52545ZM9.32089 1.52544C8.19208 0.373095 6.35934 0.373096 5.23053 1.52544L5.65915 1.9453C6.55268 1.03314 7.99874 1.03314 8.89227 1.9453L9.32089 1.52544ZM5.65915 1.94531C5.65915 1.94531 5.65915 1.94531 5.65915 1.9453L5.23053 1.52544C5.23053 1.52544 5.23053 1.52544 5.23053 1.52545L5.65915 1.94531ZM1.91421 5.76837C1.91421 5.76837 1.91422 5.76836 1.91422 5.76836L1.4856 5.3485C1.4856 5.3485 1.48559 5.3485 1.48559 5.3485L1.91421 5.76837ZM1.91422 9.08664C1.91422 9.08663 1.91421 9.08663 1.91421 9.08662L1.48559 9.50648C1.48559 9.50649 1.4856 9.5065 1.48561 9.50651L1.91422 9.08664ZM2.74646 9.93621C2.74644 9.93619 2.74642 9.93617 2.7464 9.93615L2.31778 10.356C2.3178 10.356 2.31782 10.356 2.31784 10.3561L2.74646 9.93621ZM5.97955 9.93618C5.97955 9.93618 5.97955 9.93618 5.97955 9.93618L6.40817 10.356C6.40817 10.356 6.40817 10.356 6.40817 10.356L5.97955 9.93618ZM9.50324 7.47025C9.1991 7.15977 8.69924 7.15977 8.39511 7.47025L8.82373 7.89011C8.89259 7.81981 9.00576 7.81981 9.07462 7.89011L9.50324 7.47025ZM9.50324 8.55574C9.79862 8.25419 9.79862 7.77179 9.50324 7.47025L9.07462 7.89011C9.1415 7.95838 9.1415 8.0676 9.07462 8.13588L9.50324 8.55574ZM7.07393 11.0357C7.07394 11.0357 7.07395 11.0357 7.07395 11.0357L6.64533 10.6158C6.64533 10.6158 6.64532 10.6158 6.64532 10.6158L7.07393 11.0357ZM1.65203 11.0357C1.65203 11.0357 1.65204 11.0357 1.65205 11.0357L2.08067 10.6159C2.08066 10.6158 2.08065 10.6158 2.08064 10.6158L1.65203 11.0357ZM0.819807 10.1861C0.819819 10.1861 0.81983 10.1862 0.819841 10.1862L1.24846 9.7663C1.24845 9.76629 1.24844 9.76628 1.24843 9.76628L0.819807 10.1861ZM0.819827 4.66884C0.819824 4.66884 0.819822 4.66885 0.819819 4.66885L1.24844 5.08871C1.24844 5.08871 1.24845 5.08871 1.24845 5.0887L0.819827 4.66884ZM4.56476 0.845784C4.56476 0.845786 4.56476 0.845788 4.56475 0.84579L4.99338 1.26565C4.99338 1.26565 4.99338 1.26565 4.99338 1.26564L4.56476 0.845784ZM9.98667 0.845789C9.98667 0.845788 9.98666 0.845787 9.98666 0.845785L9.55804 1.26565C9.55804 1.26565 9.55804 1.26565 9.55805 1.26565L9.98667 0.845789ZM10.8189 1.6954C10.8189 1.69538 10.8189 1.69536 10.8189 1.69535L10.3902 2.11521C10.3902 2.11522 10.3903 2.11523 10.3903 2.11524L10.8189 1.6954ZM11.1146 3.06246C11.3462 2.82606 11.411 2.44051 11.1966 2.14344L10.7101 2.49464C10.7332 2.52669 10.7385 2.58902 10.686 2.64258L11.1146 3.06246ZM9.86916 2.95685C10.1487 3.30046 10.7367 3.44829 11.1146 3.06246L10.686 2.64258C10.652 2.67732 10.6006 2.69693 10.531 2.68804C10.4586 2.67877 10.3842 2.63918 10.3346 2.57823L9.86916 2.95685ZM9.3209 1.52545C9.32089 1.52544 9.32089 1.52544 9.32089 1.52544L8.89227 1.9453C8.89227 1.9453 8.89227 1.94531 8.89228 1.94531L9.3209 1.52545ZM9.72448 2.79488C9.72448 2.79488 9.72448 2.79488 9.72449 2.79488L10.1531 2.37503C10.1531 2.37503 10.1531 2.37502 10.1531 2.37502L9.72448 2.79488Z\" transform=\"translate(28.9286 22.8312) rotate(-180)\" fill=\"white\" mask=\"url(#path-4-outside-2)\"\/><\/svg>","is_desktop":1,"is_mobile":1,"icon_color":"#1E88E5","icon_rgb_color":"30,136,229","channel_type":"Link","custom_image_url":"https:\/\/bcons.city\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/zalo-icon.png","order":"","pre_set_message":"","is_use_web_version":"1","is_open_new_tab":"1","is_default_open":"0","has_welcome_message":"0","chat_welcome_message":"<p>How can I help you? :)<\/p>","qr_code_image_url":"","mail_subject":"","channel_account_type":"personal","contact_form_settings":[],"contact_fields":[],"url":"https:\/\/zalo.me\/0899525268","mobile_target":"_blank","desktop_target":"_blank","target":"_blank","is_agent":"0","agent_data":[],"header_text":"","header_sub_text":"","header_bg_color":"","header_text_color":"","widget_token":"5143113e09","widget_index":"","click_event":"","is_agent_desktop":"0","is_agent_mobile":"0","v2_site_key":"","v3_site_key":"","enable_recaptcha":"0","hide_recaptcha_badge":"no"}]}],"ajax_url":"https:\/\/bcons.city\/wp-admin\/admin-ajax.php","data_analytics_settings":"on"}; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" src="https://bcons.city/wp-content/plugins/chaty-pro/js/cht-front-script.min.js?ver=3.0.71703055821" id="chaty-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://bcons.city/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/index.js?ver=5.8.2" id="swv-js"></script> <script type="text/javascript" id="contact-form-7-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var wpcf7 = {"api":{"root":"https:\/\/bcons.city\/wp-json\/","namespace":"contact-form-7\/v1"},"cached":"1"}; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" src="https://bcons.city/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/index.js?ver=5.8.2" id="contact-form-7-js"></script> <script type="text/javascript" id="toc-front-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var tocplus = {"smooth_scroll":"1","visibility_show":"Xem","visibility_hide":"\u0110\u00f3ng","visibility_hide_by_default":"1","width":"Auto"}; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" src="https://bcons.city/wp-content/plugins/table-of-contents-plus/front.min.js?ver=2309" id="toc-front-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://bcons.city/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/jquery-blockui/jquery.blockUI.min.js?ver=2.7.0-wc.8.1.1" id="jquery-blockui-js"></script> <script type="text/javascript" id="wc-add-to-cart-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var wc_add_to_cart_params = {"ajax_url":"\/wp-admin\/admin-ajax.php","wc_ajax_url":"\/?wc-ajax=%%endpoint%%","i18n_view_cart":"Xem gi\u1ecf h\u00e0ng","cart_url":"https:\/\/bcons.city\/cart","is_cart":"","cart_redirect_after_add":"no"}; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" src="https://bcons.city/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/add-to-cart.min.js?ver=8.1.1" id="wc-add-to-cart-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://bcons.city/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/js-cookie/js.cookie.min.js?ver=2.1.4-wc.8.1.1" id="js-cookie-js"></script> <script type="text/javascript" id="woocommerce-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var woocommerce_params = {"ajax_url":"\/wp-admin\/admin-ajax.php","wc_ajax_url":"\/?wc-ajax=%%endpoint%%"}; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" src="https://bcons.city/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/woocommerce.min.js?ver=8.1.1" id="woocommerce-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://bcons.city/wp-includes/js/hoverIntent.min.js?ver=1.10.2" id="hoverIntent-js"></script> <script type="text/javascript" id="flatsome-js-js-extra"> /* <![CDATA[ */ var flatsomeVars = {"theme":{"version":"3.17.0"},"ajaxurl":"https:\/\/bcons.city\/wp-admin\/admin-ajax.php","rtl":"","sticky_height":"70","stickyHeaderHeight":"0","scrollPaddingTop":"0","assets_url":"https:\/\/bcons.city\/wp-content\/themes\/bconscity\/assets\/","lightbox":{"close_markup":"<button title=\"%title%\" type=\"button\" class=\"mfp-close\"><svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"28\" height=\"28\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" class=\"feather feather-x\"><line x1=\"18\" y1=\"6\" x2=\"6\" y2=\"18\"><\/line><line x1=\"6\" y1=\"6\" x2=\"18\" y2=\"18\"><\/line><\/svg><\/button>","close_btn_inside":false},"user":{"can_edit_pages":false},"i18n":{"mainMenu":"Main Menu","toggleButton":"Toggle"},"options":{"cookie_notice_version":"1","swatches_layout":false,"swatches_box_select_event":false,"swatches_box_behavior_selected":false,"swatches_box_update_urls":"1","swatches_box_reset":false,"swatches_box_reset_limited":false,"swatches_box_reset_extent":false,"swatches_box_reset_time":300,"search_result_latency":"0"},"is_mini_cart_reveal":"1"}; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" src="https://bcons.city/wp-content/themes/bconscity/assets/js/flatsome.js?ver=7f37db73450aecec0847" id="flatsome-js-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://bcons.city/wp-content/themes/bconscity/inc/integrations/wc-yith-wishlist/wishlist.js?ver=3.10.2" id="flatsome-woocommerce-wishlist-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://bcons.city/wp-content/themes/bconscity/inc/extensions/flatsome-live-search/flatsome-live-search.js?ver=3.17.0" id="flatsome-live-search-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://bcons.city/wp-content/themes/bconscity/assets/js/woocommerce.js?ver=1a392523165907adee6a" id="flatsome-theme-woocommerce-js-js"></script> <script type="text/javascript" src="https://bcons.city/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=6.5.3" id="comment-reply-js" async="async" data-wp-strategy="async"></script> <!--[if IE]> <script type="text/javascript" src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/intersection-observer-polyfill@0.1.0/dist/IntersectionObserver.js?ver=0.1.0" id="intersection-observer-polyfill-js"></script> <![endif]--> </body> </html> <!-- Page cached by LiteSpeed Cache 5.6 on 2024-05-21 03:47:23 -->