Nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất thực hiện trước hay sau khi có chủ trương đầu tư?

hiep phuoc

Luật Đầu tư năm 2020 quy định, cơ quan nhà nước chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất…

Xin hỏi, việc nhận góp vốn, nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất nêu trên là trước khi xin chủ trương đầu tư (tức là minh chứng trong hồ sơ là đã thực hiện nhận chuyển nhượng, góp vốn, thuê) hay sau khi có chủ trương đầu tư mới thực hiện việc nhận chuyển nhượng, góp vốn hay thuê đó? Trường hợp sau chủ trương đầu tư thì sẽ thế nào nếu sau đó lại không thỏa thuận nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn hay thuê quyền sử dụng đất được?

Ngoài ra, căn cứ Biểu mẫu số I.3 tại Văn bản hướng dẫn số 324/BKHĐT-PC ngày 20/1/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai thi hành Luật Đầu tư, nhà đầu tư cần lập bảng cơ cấu hiện trạng sử dụng đất, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất kèm theo.

Vậy, bảng cơ cấu hiện trạng sử dụng đất, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trong thành phần hồ sơ nhà đầu tư nộp vào cần có xác nhận của chính quyền địa phương hay không?

hiep phuoc

Công ty IPA (Quảng Ninh)…

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Điểm d Khoản 2 Điều 31 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư đã quy định chi tiết tài liệu, giấy tờ giải trình đề xuất hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại Điểm b Khoản 4 Điều 29 Luật Đầu tư.

Theo đó, tài liệu bao gồm: Bản sao hợp lệ văn bản của UBND cấp có thẩm quyền chấp thuận việc nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư và bản sao hợp lệ các giấy tờ, văn bản khác thỏa thuận sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư.

Như vậy, thỏa thuận nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất được thực hiện trước khi nhà đầu tư thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 9/4/2021 quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.

Xem thêm: Tham khảo dự án căn hộ chung cư Bcons Polaris phường An Bình, Dĩ An, Bình Dương của tập đoàn Bcons.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *